Nastavenie načúvacích prístrojov, nastavenie kochleárneho implantátu a BAHA

Bez ohľadu na to, ako kvalitné načúvacie prístroje, kochleárne implantáty (KI), či BAHA prístroje má dieťa na ušiach, nebude z nich môcť vyťažiť maximum, pokiaľ nebudú správne nastavené.
V najhoršom prípade nebude počuť reč dostatočne na to, aby sa správne vyvíjalo a jedného dňa sa naučilo rozprávať. To by predstavovalo veľké riziko pre jeho budúcnosť v počujúcom svete.

Po výbere vhodných načúvacích prístrojov, BAHA, či po kochleárnej implantácií je potrebné spraviť maximum pre ich včasné a správne nastavenie. Z našich skúseností z vyšetrovania sluchu v zahraničí a z rozhovorov s odborníkmi, ktorí ich vykonávali, sme pre Vás pripravili prehľad odporúčaného postupu nastavovania načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov a BAHA, ktorý prináša tieto výhody:

 • overí sa, čo dieťa skutočne s načúvacími prístrojmi, kochleárnym implantátom, či BAHA počuje na všetkých dôležitých frekvenciách,
 • na základe toho bude možné spraviť presné a cielené úpravy ich nastavenia,
 • zvýši sa tak šanca, že dieťa s nimi počuje najlepšie, ako je to pri jeho poruche sluchu možné a vďaka objektívnemu posúdeniu si budeme môcť byť ďaleko istejší, že to tak skutočne je,
 • skráti sa čas, počas ktorého dieťa žije s nedostatočne kompenzovanou poruchou sluchu a teda nepočuje dosť na to, aby sa správne vyvíjalo,
 • zníži sa riziko, že dieťa príde o svoju šancu osvojiť si hovorenú reč (reč sa rozvíja primárne od narodenia do 3 rokov a sekundárne do 6 rokov, čím neskôr a horšie dieťaťu skompenzujeme sluch, tým je nižšia šanca na osvojenie si a porozumenie reči, dokonca aj v písomnej forme).
 • Tento postup je vhodný pre deti už od 6 mesiacov veku,
 • Tento postup je vhodný bez ohľadu na kompenzačnú pomôcku – platí pre deti s načúvacími prístrojmi, kochleárnym implantátom, aj BAHA prístrojom
 • Tento postup prináša veľkú šancu na zlepšenie aj pre deti, ktorým sa reč začala rozvíjať alebo sa už rozvinula, ale s presnejším nastavením by mohli počuť viac hlások a teda rozumieť lepšie a s menšou námahou. Takýto postup je prínosný aj pre dospelých.

Cesta k správnemu nastaveniu - nastaviť, overiť, nastaviť, overiť a tak stále dookola

Ak ste už zažili vyšetrenie u očného lekára, viete, že správne dioptrie nikdy netrafíte na prvýkrát – najskôr podľa úvodných vyšetrení lekár vyskúša prvé sklíčka a overí si ich efekt tým, že Vás nechá prečítať písmenká na tabuli. Podľa toho vyskúša sklíčka s väčšími, či menšími dioptriami a opäť si overí ich efekt. Takto pokračuje až dovtedy, kým Váš zrak nie je perfektne skorigovaný.

Veľmi podobné je to aj pri nastavovaní načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov a BAHA. Hlavný rozdiel je však v tom, že pri kompenzácií sluchu sa nenastavuje iba jedno číslo (ako pri okuliaroch dioptrie), ale je potrebné nájsť správne nastavenie hneď pre niekoľko frekvencií. Na každej frekvencií potrebuje dieťa iné zosilnenie a musí sa k nim preto pristupovať jednotlivo. Najčastejšie sledované frekvencie sú 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz (tj. 1000 Hz), 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, pre presnejšie nastavenie je vhodné pridať aj 125 Hz a 8 kHz.

Ak teda zistíme, čo dieťa s načúvacími prístrojmi, kochleárnymi implantátmi, alebo BAHA počuje na každej sledovanej frekvencií, zistíme aj to, ktoré frekvencie je potrebné upraviť, aby dieťa počulo a rozumelo lepšie. Práve preto po prvom nastavení nasleduje v krátkom čase kontrolné vyšetrenie. Každé kontrolné vyšetrenie by malo vyzerať nasledovne:

Proces nastavovania načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov, BAHA

① Overenie efektu načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov, alebo BAHA

Vyšetrenie VRA audiometria Na začiatku každého kontrolného vyšetrenia je potrebné vyšetriť, čo dieťa počuje s nasadenými načúvacími prístrojmi, kochleárnymi implantátmi, alebo BAHA a to na každej sledovanej frekvencií. Toto vyšetrenie sa nazýva „tónová audiometria vo voľnom poli“ a je dôležité robiť ho aj s nasadenými načúvacími prístrojmi, KI alebo BAHA. Správnu metódu je potrebné zvoliť podľa veku dieťaťa - VRA (od 6 mesiacov, na obrázku), audiometria hrou (od 2-3 rokov) alebo bežná audiometria (od cca. 6 rokov).

Počas tohto vyšetrenia sú dieťaťu púšťané zvukové podnety jednej frekvencie s rôznou intenzitou (hlasitosťou). Sledujeme, aká je najnižšia intenzita, pri ktorej dieťa zareaguje na zvuk. Keď túto intenzitu nájdeme, poznačíme si ju a bude označená za prah počutia na danej frekvencií. Znamená to, že slabšie zvuky dieťa nemôže s danými nastavením počuť. Keď nájdeme prah počutia na jednej frekvencií, pokračujeme na ďalšiu a hľadáme jej prah počutia. Výsledok je zisková krivka, ktorá ukazuje, aké sú prahy počutia s načúvacími prístrojmi, KI alebo BAHA na všetkých sledovaných frekvenciách. Zisková krivka môže vyzerať, napríklad, takto:

Zisková krivka, zlá
Zisková krivka, zlá - dopad na reč

Zisková krivka 1: Na obrázku môžeme vidieť ziskový audiogram. Vertikálna os predstavuje intenzitu zvuku v decibeloch (dB, čím vyššie číslo, tým väčšia intenzita), horizontálna os predstavuje frekvenciu v hertzoch (Hz, vľavo nízke tóny, vpravo vysoké). Kruhy ukazujú, aký bol najslabší zvuk, na aký dieťa na danej frekvencií zareagovalo, tj. znázorňujú prah počutia na danej frekvencií. Čiara, ktorá spája prahy počutia na rôznych frekvenciách je zisková krivka.

Žltá oblasť ukazuje, kde všade v audiograme sa nachádza reč – každá hláska má inú frekvenciu a intenzitu (skúste povedať „pes“ – E znie v slove omnoho hlasnejšie ako P a S, čo je vidieť aj na ich umiestnení v audiograme).

Šedá farba vyznačuje oblasť, ktorú pri tomto nastavení dieťa nemôže s načúvacími prístrojmi, KI alebo BAHA počuť. Je veľmi dôležité si všimnúť, že hoci sa dieťa z nášho príkladu môže otočiť na štekanie psa, vysávanie, plač dieťaťa alebo hlasnejšie hlásky (ležia v oblasti, ktorú dieťa počuje), stále dostatočne nepočuje väčšinu hlások reči a bude mať preto veľký problém jej rozumieť a naučiť sa rozprávať.

Moje dieťa je na takéto vyšetrenie príliš malé!

Žiadne dieťa nie je príliš malé na vyšetrenie sluchu. Potrebné je zvoliť správnu metódu vyšetrenia sluchu, podľa veku a schopností dieťaťa. Sluch vo voľnom poli je možné spoľahlivo vyšetrovať už od 6 mesiacov veku dieťaťa. Ako príklad si môžete pozrieť video VRA alebo CPA vyšetrenia.

② Úprava nastavenia načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov alebo BAHA

Na základe týchto výsledkov lekár vidí, ktoré frekvencie musí upraviť, aby dieťa počulo lepšie. V uvedenom príklade sú to všetky frekvencie, pretože body ziskovej krivky ležia príliš vysoko (na vyšších číslach) a dieťa nemôže počuť významnú časť reči.

Moderné načúvacie prístroje sa nastavujú cez počítač pomocou nastavovacieho softwaru. Obsahujú totiž nepreberné množstvo funkcií, ktorých úlohou je zlepšiť porozumenie reči. Jednou z najdôležitejších funkcií je takzvaná nelineárna frekvenčná kompresia. Používa sa vtedy, keď nie je možné zlepšiť prahy sluchu vo vysokých frekvenciách zvyšovaním zosilnenia načúvacieho prístroja. Funkcia frekvenčnej kompresie vtedy vysoké tóny presúva do nižších frekvencií, kde ich dieťa bude môcť počuť.

Nastavovanie načúvacích prístrojov preto dnes vyžaduje skúseného a v nastavovaní moderných prístrojov vzdelaného odborníka a je prakticky nerealizovateľné bez overovania efektu načúvacích prístrojov (krok 1 vyššie).

Kochleárne implantáty nastavujú špecializovaní technici v implantačných centrách.

③ Overenie efektu nového nastavenia

Ak dieťa ešte vydrží spolupracovať, po úprave nastavení spravíme ďalšie vyšetrenie tónovou audiometriou vo voľnom poli s nasadenými načúvacími prístrojmi, KI, alebo BAHA, aby sme zistili, ako sa zmenili reakcie dieťaťa. Ak je už dieťa unavené, vrátime sa na kontrolné vyšetrenie čo najskôr, aby sme overili efekt nového nastavenia.

Ak bolo nastavenie upravené správne, body ziskovej krivky by sa mali v audiograme posunúť nižšie (smerom k nižším číslam). Nová zisková krivka môže vyzerať napríklad takto:

Zisková krivka, dobrá
Zisková krivka, dobrá - dopad na reč

Zisková krivka 2: Po úprave nastavení vidíme, že zisková krivka sa posunula k nižším číslam a teda dieťa počuje slabšie zvuky ako pred tým. Keď sa teraz pozrieme na oblasť reči (žltá oblasť), vidíme, že dieťa počuje väčšinu hlások. Reč bude preňho zrozumiteľnejšia a bude mať ďaleko väčšiu šancu osvojiť si ju a plnohodnotne fungovať v počujúcom svete.

Rozdiel, aký sme videli v tomto príklade medzi nastaveniami, môže znamenať rozdiel medzi dieťaťom, ktoré rozpráva a rozumie reči ostatných a dieťaťom, ktoré je pre nedostatočné sluchové a rečové schopnosti odkázané na komunikáciu v posunkovom jazyku, ktorý počujúci svet nepoužíva.

④ Opakovanie návštev a dosiahnutie optimálneho nastavenia

Na nové nastavenia si dieťa musí zvyknúť, preto sa teraz kontrolné vyšetrenie končí a dieťa odchádza domov. Nie však na dlho, kontrolné návštevy sa budú ďalej opakovať.

Posun ziskovej krivkyCieľom opakovania kontrolných návštev je postupné posúvanie ziskovej krivky k nižším číslam a teda zväčšovanie oblasti reči, ktorú dieťa počuje. Optimálne nastavenie je také, pri ktorom dieťa na všetkých frekvenciách reaguje pri intenzite zvuku okolo 25 – 30 dB (viď. hornú ziskovú krivku na obrázku).

Dostať sa k optimálnemu nastaveniu nie je otázkou jednej návštevy. Vyžaduje to veľa práce a množstvo nastavovacích sedení. Aby sa dieťa k optimálne skompenzovanému sluchu dostalo čo najskôr, prestávky medzi kontrolnými návštevami musia byť krátke (2 – 8 týždňov). Počas každej návštevy sa vždy opakujú prvé 3 kroky uvedené vyššie (overenie – nastavenie – overenie), aby sme jasne videli, ktoré frekvencie je potrebné vylepšiť a následne aký dopad majú nové nastavenia na reakcie dieťaťa.

Koľko návštev bude potrebných?

Správne nastavene načúvacích prístrojov je dlhodobý proces. Pre prvé, relatívne presné priblíženie k optimálnemu nastaveniu, sú pri použití postupu opísaného v bodoch 1 - 3 zvyčajne potrebné 2 – 4 návštevy. Záleží to však od veku dieťaťa, jeho spolupráce, závažnosti sluchovej poruchy a skúseností odborného personálu.

Ako dieťa rastie, nastavenie sa ďalej dolaďuje a upravuje na ďalších návštevách – hlavne pri výmene ušných tvaroviek kvôli rastúcemu zvukovodu, ale aj novými vyšetreniami, na ktoré dieťa postupne dozrieva.

Nesmieme zabudnúť aj na pravidelné kontroly – sluch sa môže zhoršovať, alebo môže dôjsť k poruche prístroja, ktorú nepostrehneme.

Po dosiahnutí optimálneho nastavenia sa preto návštevy s overením efektu načúvacích prístrojov / BAHA / KI opakujú ďalej, každých 3 – 6 mesiacov a trvajú v podstate celý život.

Vyšetrenie bez načúvacích prístrojov alebo BAHA

Veľmi dôležité je aj vyšetrenie bez načúvacích prístrojov, či už vo voľnom poli alebo so slúchadlami. Vďaka nemu je možné určiť prahy počutia bez načúvacích prístrojov, alebo BAHA, čo je dôležitá informácia pre ich nastavenie.

Po každom nastavení však musí nasledovať vyšetrenie s nasadenými načúvacími prístrojmi, alebo BAHA, aby sa overil efekt daného nastavenia.

Aj napriek správnemu postupu sa nedarí?

Ak postupujete vyššie uvedeným spôsobom a aj napriek tomu sa Vám nedarí dosiahnuť optimálne nastavenie, výsledky sa medzi návštevami nezlepšujú alebo dieťa nespolupracuje pri vyšetrení, príčin môže byť niekoľko.

Napíšte nám do Rodičovskej poradne a radi Vám pomôžeme nájsť ďalšie kroky vhodné pre Vaše dieťa.

Kde nájsť pracovisko, ktoré používa tento postup?

 1. Spýtajte sa svojho lekára, či je možnosť, aby pomocou metódy vhodnej pre vek Vášho dieťaťa zistil, čo počuje s nasadenými načúvacími prístrojmi / BAHA / KI na všetkých dôležitých frekvenciách, na základe toho upravil nastavenia a následne tieto vyšetrenia opakoval pred a po každej ďalšej úprave nastavení. Tiež sa spýtajte, či je možné, aby ste tento postup opakovali každých 2 – 8 týždňov, až do dosiahnutia optimálneho nastavenia (zisková krivka okolo 25 – 30 dB).

 2. Ak Vám Váš lekár nevie poskytnúť riešenie, spýtajte sa ostatných rodičov, či ich lekár takto postupuje a zvážte zverenie dieťaťa do jeho starostlivosti. Spýtať sa môžete napríklad v našom pokeci.

 3. Podobné možnosti poskytujú aj niektorí predajcovia načúvacích prístrojov. Spýtajte sa svojho predajcu, či vie dieťaťu spraviť vyšetrenie sluchu vo voľnom poli s nasadenými načúvacími prístrojmi za použitia vhodnej metódy pre vek Vášho dieťaťa a či postupuje vyššie uvedeným spôsobom. Aby ste sa na tieto služby mohli spoľahnúť, je potrebné aby bol pri vyšetrení lekár - foniater alebo špeciálne vyškolený pedaudiológ s dlhoročnými skúsenosťami s deťmi. Nezabudnite si preto preveriť, kto bude u predajcu vyšetrenie a nastavovanie vykonávať. Tieto služby môžu byť spoplatnené.

 4. Ak ste pomocou inštrukcii vyššie nenašli na Slovensku pracovisko, ktoré by Vám vyhovovalo, radi Vám podľa aktuálnych možností sprostredkujeme vyšetrenie sluchu vo Viedni alebo v Brne. Tieto pracoviská sme osobne vyskúšali. Postupujú na nich vyššie uvedeným spôsobom a majú dlhoročné skúsenosti s nastavovaním moderných načúvacích prístrojov. Cena jednej návštevy sa pohybuje od 100 € do 200 €. Na to je potrebné myslieť práve v súvislosti s tým, že neide o jednorázovú návštevu, ale dlhodobú starostlivosť. Ak máte otázky k vyšetreniu v zahraničí, radi Vám na ne odpovieme v Rodičovskej poradni.

Môžem vyskúšať viacero pracovísk alebo ich navštevovať súčasne?

Je veľmi dôležité, aby načúvacie prístroje / BAHA / KI nastavovalo jedno pracovisko. V prípade, že ich bude nastavovať viacero pracovísk súčasne, alebo budete pracoviská často striedať, existuje riziko, že každé pracovisko zvolí iný prístup a budú sa navzájom ovplyvňovať. Ovplyvniť nastavenie môže aj obyčajná výmena ušných tvaroviek, preto aj tú musí realizovať dané pracovisko. V opačnom prípade hrozí, že Vaše dieťa nebude mať správne nastavené načúvacie prístroje / BAHA / KI a bude ohrozený jeho vývin!

Čo, ak nie som so súčasným pracoviskom spokojný?

Ak máte pochybnosti o postupe súčasného pracoviska, alebo s ním nie ste z akýchkoľvek dôvodov spokojní, je vhodné hľadať ďalšie možnosti pre Vaše dieťa. Keď prídete na iné pracovisko a Vaše dieťa podstúpi vyšetrenie s nasadenými načúvacími prístrojmi / BAHA / KI, dozviete sa, či je podľa názoru nového pracoviska nastavenie v poriadku, alebo je potrebná jeho úprava.

V tomto bode sa však budete musieť rozhodnúť, na ktorom pracovisku budete ďalej pokračovať v nastavovaní. Ak chcete ostať v starostlivosti pôvodného pracoviska, nové pracovisko NESMIE meniť nastavenia – vyžiadajte si výsledky vyšetrenia a o zmenu požiadajte pôvodné pracovisko. Ak chcete ostať v starostlivosti nového pracoviska, pôvodné pracovisko NESMIE ďalej meniť nastavenia (ani meniť koncovky), pretože by mohlo ovplyvniť smer, ktorý zvolilo nové pracovisko.

Pri prechode na nové pracovisko je dôležité, aby toto pracovisko prešlo celým postupom uvedeným vyššie v bodoch 1 až 4.

A ako je na tom Vaše dieťa?

Viete čo Vaše dieťa skutočne počuje s načúvacími prístrojmi, kochleárnymi implantátmi alebo BAHA prístrojmi? Pokiaľ Vám nerobili vyšetrenie sluchu vo voľnom poli s nasadenými načúvacími prístrojmi, KI alebo BAHA, nemôžete si tým byť istí a Vaše dieťa možno z reči počuje menej, ako by mohlo. To platí aj keď reaguje na niektoré zvuky, či dokonca rozpráva - vylepšenie nastavenia by mu mohlo pomôcť počuť viac, uľahčiť mu porozumenie reči a zlepšiť výslovnosť.

Kedy ste boli naposledy na kontrole s vyšetrením sluchu vo voľnom poli s nasadenými načúvacími prístrojmi, KI alebo BAHA? Vyšetrenie je potrebné opakovať niekoľkokrát ročne (presný počet záleží od veku dieťaťa a stavu nastavenia), aby ste sa uistili, že Vaše dieťa správne počuje. Rast ucha a výmena ušných tvaroviek si vyžadujú overenie efektu načúvacích prístrojov a prípadnú úpravu nastavenia. Našej pozornosti môže újsť zhoršenie poruchy sluchu alebo porucha prístroja, ktorá zníži jeho výkon. Všetky tieto komplikácie je možné odhaliť práve pravidelnou kontrolou s vyšetrením sluchu vo voľnom poli s nasadenými načúvacími prístrojmi, KI alebo BAHA.

Ak ste ešte nezačali, začnite hľadať možnosti pre zlepšenie nastavení Vášho dieťaťa čo najskôr. Ak ste niečomu neporozumeli, alebo potrebujete poradiť, na Vaše otázky Vám radi odpovieme v našej Rodičovskej poradni.

Komentáre (1)

 • Chcela by som vás poprosiť o kontakt, príp. telefón číslo, adresu na Brno vyšetrenie, kontrolu nastavenia KI. Gabko ma implantát od 7.7.azapijeny je od 8.7.zatial je vraj na 50dB,ma tri a pol roka.... 
Pridaj komentár