Vývojové míľniky sluchu a reči

Na nasledujúcich riadkoch nájdete informácie o tom, ako sa vyvíja normálne počutie a porozumenie reči a ako sa zvyčajne správajú deti v danom veku. Môžete to orientačne porovnať s tým, ako reaguje vaše dieťa. Pamätajte však na to, že každé dieťa je iné a jeho schopnosti sa nemusia vyvíjať vo všetkom presne podľa tabuľky.

Príspevok bol voľne preložený podľa článku od Ellen A. Rhoades - Auditory developmental scale: 0-6 years.

Novorodenec

 • Reaguje na náhle hlasité zvuky – stuhne, strasie sa, zažmurká, zmraští obočie, roztiahne prsty alebo začne plakať
 • Rozozná a preferuje mamin hlas, ukľudní ho hlas mamy, keď plače.
 • Pri zvukoch rôznych frekvencií (rôznej výšky) reaguje rôznym spôsobom.
 • Nízko frekvenčné zvuky a rytmické zvuky majú na neho upokojujúci efekt.
 • Vysoko frekvenčné zvuky vyvolajú u dieťatka rýchlu reakciu.
 • Po započutí zvuku začne viac alebo menej sať.

 3. mesiac

 • Uvedomuje si , keď niekto hovorí, všíma si ľudský hlas.
 • Vyzerá akoby sa tešil, keď napr. počuje zvuk približujúcich sa krokov alebo tečúcu vodu do vane...
 • Rozšantí sa alebo sa upokojí, keď započuje mamu.
 • Vokalizuje (vydáva zvuky), keď počuje mamin hlas.
 • Pokúša sa napodobňovať vlastný hlas, keď sa počuje, hrkúta.
 • Začína lokalizovať zvuky nasmerovaním očí k jeho zdroju.
 • Začína sa radovať z hračiek, ktoré vydávajú zvuk (počúva zvonček, ktorý je blízko neho).
 • Načúva hudbe.

 4. mesiac

 • Lokalizuje(nájde) zvuk otočením celej hlavy k zdroju zvuku.
 • Hľadá odkiaľ počuje ľudský hlas.

 5. mesiac

 • Lokalizuje zvuk čoraz presnejšie.
 • Rozlišuje medzi priateľským a nahnevaným hlasom a zareaguje primerane na tón hlasu.
 • Reaguje na hudbu hrkútaním alebo tým, že prestane plakať.
 • Veľmi ho zaujímajú ľudské hlasy.
 • Rozlišuje medzi hlasom blízkych osôb a cudzích ľudí.

 6. mesiac

 • Lokalizuje zvuk kdekoľvek, napríklad zvonček, ktorý zvoní mimo jeho pohľadu
 • Reaguje na ľudskú reč úsmevom a vokalizovaním (vydávaním zvukov).
 • Hneď sa otočí na mamin hlas, ktorý znie cez celú miestnosť.
 • Očividne reaguje na rozdielny tón maminho hlasu (milo, nahnevane).
 • Počas vyšetrenia sluchu zareaguje na zvuk, ktorý je 45cm od jeho ucha tým, že sa na neho zrakom správne pozrie. Jeho reakcie však môžu byť trochu oneskorené.
 • Je zjavné, že dieťa chápe spojenie medzi tým čo počuje a zvukmi, ktoré vydáva. Vidíme to na tom, že sa cielene snaží zopakovať niektoré započuté zvuky.

Upozornenie – aj nepočujúce deti prechádzajú fázou pudového džavotania, pretože nezávisí od kontroly reči sluchom. Pudové džavotanie sa objavuje v rovnakom období ako u počujúcich detí. Prestáva v období, keď začne byť pre počujúce dieťa dôležitá sluchová väzba, keď nastupuje imitujúce džavotanie (6 – 8. mesiac). U nepočujúcich detí sa džavotanie stráca, pretože bez sluchovej väzby nemajú čo napodobňovať – chýbajú im vlastné, aj cudzie zvukové podnety. Toto obdobie je kritické pre vývin jazyka u nepočujúceho dieťaťa, pretože bez vhodných načúvacích aparátov a odbornej špeciálno pedagogickej pomoci si dieťa nevytvorí spoj medzi tým čo počuje, a tým čo produkuje – čo je základom produkcie reči.

 8. mesiac

 • Otočí hlavu aj ramená smerom k známemu zvuku a to aj vtedy, keď nevidí, čo sa deje.
 • Začína rozumieť slovám v určitej situácii, v určitom kontexte.
 • Zareaguje na zvonenie telefónu, ľudský hlas, jeho vlastné meno a výrazy „no-no“ a „pa-pa“
 • Rád sa hrá hry ako „ťap-ťap-ťapušky“ a „kukuk kde som“.
 • Pozrie sa na tata alebo iného člena rodiny, keď ho pomenujeme.
 • Zdvihne ruky, keď mama povie „poď sem“ a natiahne ruky smerom k dieťaťu.
 • Sleduje s čoraz väčším záujmom konverzácie ľudí.
 • Rozumie niekoľkým gestám a slovám (bežné veci okolo neho).
 • Zareaguje na vyzvanie hlasom alebo gestom „Poď sem.“, „Ešte si prosíš?“

1 rok

 • Džavoce, keď na neho niekto hovorí.
 • Má sklon rozplakať sa, keď započuje hrom.
 • Môže sa mračiť, keď ho karháme.
 • Rád počúva zvuky a slová.
 • Opakuje zvuky na základe toho ako ich počuje.
 • Reaguje na jednoduché pokyny. (Na začiatku reaguje na pokyny, ktoré sú doprevádzané gestom, poviem „Daj mi hračku“ a zároveň ukazujem gesto „daj“.)
 • Rozumie niektorým slovesám ako napr. „piť“, „ideme“, „poď“, „daj“ ako aj jednoduchým príkazom ako „daj pápá“.
 • Zatiaľ v realite nerozumie otázkam.
 • Zaujímajú ho zvuky prostredia, ktoré nie sú v jeho bezprostrednej blízkosti.
 • Má rád krátke pesničky a básničky.
 • Začína rozoznávať 12 a viac predmetov, keď počuje ich názov.
 • Rozumie okolo 50 slov.

1 a pol roka

 • Zopakuje zvýraznené alebo posledné slovo, ktoré mu priamo hovoríme.
 • Rozumie 150-200 slovám.
 • Rozumie jednoduchým vetám.
 • Pozná svoje meno.
 • Začína rozumieť predložkám v konkrétnych, často opakovaných frázach – dáme bábu do..., dáme loptu na...
 • Začína vykonávať jednoduché príkazy, napr. „Utri bábike nos.“
 • Identifikuje jednoduché obrázky, keď sa na nich spýtame - „Kde je dievčatko?“
 • Na požiadanie ukáže na vlastný nos, uši, ústa...
 • Ukáže na rôzne predmety, keď ich pomenujeme.
 • Pozrie na správny obrázok, keď ho pomenujeme.

2 roky

 • Zaujíma sa o zvuky z rádia a televízne reklamy.
 • Počúva, keď mu niečo vysvetľujeme a zdôvodňujeme.
 • Počúva jednoduché príbehy.
 • Reaguje na výzvu „Ukáž mi...“.
 • Rozumie a odpovie na jednoduché otázky – „Kde je...?“.
 • Na áno-nie otázky zareaguje tým, že pokýva alebo zatrasie hlavou.
 • Počká, keď mu povieme „počkaj chvíľu“.
 • Identifikuje 5 častí tela.
 • Keď menujeme členov rodiny, vyberie správne obrázky.
 • Rozumie fráze „Cukrík dostaneš až po jedle“.
 • Vykoná 4 rozdielne pokyny s loptami, napr. „Daj mi ju.“, „Polož ju na krabicu.“
 • Zopakuje 2 čísla, písmená alebo slová (sluchová pamäť).
 • Vykoná pokyn, ktorý obsahuje 2 podstatné veci.
 • Rozumie okolo 300 slov.
 • Podľa pokynov zareaguje na predložky:, v, na, pod
 • Vyberie správny obrázok často opakovaného slovesa (aktivity).
 • Rozumie základnej gramatike slov.

2 a pol roka

 • Rád počúva známe príbehy, ktoré mu čítate z obrázkovej knižky.
 • Ak započuje obľúbené zvuky, zareaguje tým, že sa ide na nich pozrieť alebo povie niekomu, že ich počuje.
 • Rozumie opisu alebo umiestneniu predmetu na obrázku – napr. „Ukáž mi vtáka, ktorý je hore na oblohe.“
 • Rád počúva pesničky.
 • Rozlišuje medzi „jeden“ a „veľa“.
 • Identifikuje predmety podľa použitia: hrebeň je na vlasy, lyžica patrí do úst.
 • Rozumie 500 slov.
 • Vykoná jednoduché pokyny – „Sadni si sem.“, „Prines mi auto“.
 • Vykoná dva pokyny, ktoré navzájom súvisia - „Zober loptu a daj mi ju.“
 • Rozumie a zareaguje na otázky typu „Čo je to?, Kde je to?
 • Rozumie „jeden“ a „všetko“.
 • Rozumie predložkám: v, na, pod, pred, za, okolo.
 • Rozumie „iba jednu kocku“ - správne podá 1, keď povieme „Podaj mi iba jednu kocku.“.
 • Rozumie rozdielu, keď povieme „Ukáž mi auto, ktoré tlačí tirák.“ vs „Tirák tlačí auto.“
 • Rozumie veľkosti: veľký, malý.
 • Rozumie spojke „a“.
 • Rozumie väčšiemu množstvu slovies vrátane opozít napr. prísť-odísť, bežať-zastaviť sa, zobrať si-dať, ťahať-tlačiť, hore-hole.
 • Chápe ako sa skladajú rôzne slová vo vete (syntax).

3 roky

 • Vykoná príkaz, ktorý obsahuje dve predložky.
 • Zareaguje na 2 nezávislé požiadavky – „Polož pohár na stôl a zapni TV.“
 • S veľkým záujmom počúva príbehy a požaduje, aby mu boli čítané znova a znova.
 • Identifikuje na čo slúžia veci na obrázku – „Ukáž mi, čo si obliekame.“
 • Odpovedá správne slovom alebo gestom na jednoduché otázky. (kto, čo, kde)
 • Začína priraďovať jednoduché zvuky tónov.
 • Rozozná niekoľko melódií.
 • Rozumie 900-1200 slov.
 • Pozná „veľký-malý“ a „pred –za“.
 • Pozná zámená tretej osoby – on, ona.
 • Rozumie slovu „viac“ napríklad „viac mačiek“.
 • Rozumie minulému času.
 • Spomenie si na 3 veci z príbehu.
 • Rozpomenie sa na 3 čísla, písmená alebo slová.
 • Vykoná pokyn, ktorý obsahuje 3 podstatné veci.
 • V sérii niekoľkých slov zopakuje prvé , druhé alebo tretie.
 • Zopakuje vetu zloženú z 5-7 slabík.
 • Rozumie striedaniu.
 • Rozumie často používaným prídavným menám.
 • Zaujíma ho vysvetľovanie – „prečo“, „ako“.

Komentáre (0)

Pridaj komentár