Sluchová výchova alebo učím sa počúvať

Čo je to sluchová výchova? Ako môže sluchová výchova pomôcť pri rozvíjaní reči vášho dieťaťa?

Sluchová výchova je špeciálny prístup, ktorý učí dieťa s poruchou sluchu využívať zvyšky sluchu pomocou správne nastavených načúvacích prístrojov alebo kochleárneho implantátu.

Jej cieľom je, aby sa dieťa naučilo vnímať zvuky okolo seba a zároveň sa naučilo porozumieť sluchom hovorenej reči.

Sluch dieťaťa s poruchou sluchu je možné trénovať, aj keď  strata  jeho sluchu je veľmi ťažká. Existuje len veľmi malé percento ľudí s  ťažkou poruchou sluchu, ktorí  ani s kvalitnými načúvacími aparátmi nemôžu svoj sluch zlepšovať.   

Podmienkou takéhoto „tréningu“  je celodenného využívanie kvalitných a dobre nastavených načúvacích prístrojov alebo kochleárny implantát. Načúvacie aparáty zvýšia hlasitosť na v závislosti od straty sluchu na jednotlivých frekvenciách; umožnia prednostne počuť reč pred zvukmi pozadia.  Kochleárne implantáty pomôžu dieťaťu s ťažkou alebo úplnou stratou sluchu vnímať zvuky iným spôsobom.

Sluchová výchova pomáha rozvíjať reč. Na to, aby sa počujúce dieťa naučilo rozumieť slovám a začalo ich hovoriť, potrebuje jednotlivé slová počuť mnohokrát. Dieťa, ktoré má ťažkú poruchu sluchu však zvuky reči vôbec nemusí vnímať, alebo ich často vníma skreslene. To je aj dôvod, prečo sa u neho vývin reči bez vhodnej intervencie oneskoruje. Aby sme dieťaťu s týmto náročným procesom porozumenia a dopĺňania informácii pomohli, potrebujeme jeho sluch cvičiť.

Výsledky sluchovej výchovy sa u každého dieťaťa líšia. Dve deti s rovnakým audiogramom (rovnakou stratou sluchu) môžu v sluchovej oblasti dosahovať odlišnú úroveň.

Pokrok dieťaťa závisí od množstva faktorov:

 • druhu a typu poruchy sluchu (prevodová, percepčná),
 • stupňa poruchy sluchu (ľahká, stredná, ťažká),
 • veku dieťaťa v dobe zistenia poruchy sluchu ,
 • veku, kedy bola dieťaťu pridelená efektívna kompenzácia sluchu (načúvací prístroj, kochelárny implantát),
 • pridružených porúch alebo postihnutí (napríklad zrakové postihnutie, autizmus, ADHD...),
 • nadania dieťaťa pre reč.

Veľmi dôležitá je takisto aktivita rodiny a vedomosti a praktické zručnosti odborníkov, ktorí rodine pomáhajú sluchovú výchovu viesť v domácom prostredí.

Čo sa dieťa pomocou sluchovej výchovy učí?

 • Dieťa sa učí upriamovať svoju pozornosť na zvuky okolo neho. Vnímať, či daný zvuk počuje alebo nie., ktoré predtým nepočulo a naučiť sa reagovať na ne.
 • Odlíšiť jeden počutý zvuk od iného, naučiť sa reagovať na každý zvuky inak.
 • Priradiť každý zvuk ku jeho zdroju, naučiť sa ho spoznať.
 • Porozumieť zvukom a slovám reči.

Aké sú hlavné ciele sluchovej výchovy?

Sluchová výchova pomáha:

 • upriamovať pozornosť dieťaťa  na zvuky, ktoré bez načúvacieho prístroja nepočulo
 • odlíšiť zvuky navzájom a priradiť im význam
 • vytvoriť funkčnú sluchovú pamäť
 • dieťaťu spracovať zvukové podnety
 • naučiť dieťa používať sluch pri rozvíjaní reči

(podľa A. Leonhaardt, 2001)

Čo chceme sluchovou výchovou dosiahnuť? 

 • Aby si dieťa uvedomovalo s načúvacím prístrojom čo najväčšie množstvo zvukov
 • Aby rôzne zvuky vedelo rýchlo rozpoznať (počujem trúbenie, rýchlo uskočím)
 • Aby sa jeho sluchová pamäť zlepšila (vedelo si zapamätať viacero zvukov, slov alebo viet za sebou)
 • Aby sa vedelo sluchom započúvať (sluchová pozornosť) a vnímať slová, ktoré sú podobné (napr. drak-mrak, nos-noc)
 • Aby bolo čo najviac schopné rozumieť reči aj hlučnom prostredí

Ako sluchová výchova prebieha?

 1. Dieťa počúva so správne nastavenými načúvacími prístrojmi alebo kochleárnym implantátom, ktoré podľa možnosti nosí celý deň. (Ak prístroje ešte nemáte, nečakajte kým ich bude mať. Hovorte, spievajte, hrajte sa so zvukmi a čo najskôr prístroje zabezpečte)
 2. Sluchová výchova prebieha na začiatku s podporou zraku, aby dieťa videlo, že zvuk, ktorý počuje, ste urobili napríklad buchnutím bubienka, Neskôr sa snažíme stimulovať sluch dieťaťa tak, aby sa spoliehalo iba na sluch - čiže pri tvorení zvukov sedíme za dieťaťom alebo vedľa neho a hovoríme na neho bez možnosti sledovať našu tvár  (Táto situácia je nácvik, samozrejme, že počas dňa  je veľmi dôležité, aby vaše dieťaťko na vašu tvár videlo)
 3. Pokúste sa nájsť skúseného odborníka (surdopéd, logopéd), ktorý vám nielen poradí ako sluchovú výchovu robiť, ale zároveň bude sledovať  vývin vášho dieťaťa.

Zdroje:

 1. Zdroje: Estabrooks, W. 1982. Auditory - Verbal Therapy for Parents and Profesionals. Washington, D.C, Alexander G. Bell Association for the deaf.
 2. Erber, N.P. 1982. Auditory training. Washington D.C. , A.G. Bell Association for the deaf.
 3. Holmanová, J. 2005. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha:     s.93. 
 4. Svobodová, K. 2005. Logopedická péče o deti s kochleárním implantátem. Praha: Septima.

Komentáre (0)

Pridaj komentár