Typy a stupne poruchy sluchu

Pri pochopení sluchovej poruchy Vášho dieťaťa je dôležité jej pomenovanie. Rôzne typy porúch sluchu majú rôzne vlastnosti a potrebujú iné prístupy zo strany rodiča a lekárov.

Porucha sluchu nie je iba jedna. Dokonca aj spôsobov delení porúch sluchu je hneď niekoľko, pričom každý vychádza z iného pohľadu. Aby ste sluchovú poruchu pomenovali presne, potrebujete na to na papieri veľa miesta, napríklad: stredne ťažká senzoroneurálna získaná postlingválna progresívna nesyndromatická asymetrická porucha sluchu. Ste zmätený? Hlavu hore, po prečítaní tohto článku budete rozumieť každému slovu v predchádzajúcej vete.

Poruchy sluchu môžeme deliť podľa týchto vlastností:

Časť sluchového aparátu

 • Prevodová porucha sluchu
 • Percepčná porucha sluchu
 • Zmiešaná porucha sluchu
 • Neurálna porucha sluchu
 • Centrálna porucha sluchu
 • Sluchová neuropatia

Stupeň (intenzita) poruchy

 • Ľahká strata sluchu
 • Stredná strata sluchu
 • Stredne ťažká strata sluchu
 • Ťažká strata sluchu
 • Úplná strata sluchu

Strany, ktoré postihuje

 • Jednostranná porucha sluchu
 • Obojstranná porucha sluchu
 • Symetrická porucha sluchu
 • Asymetrická porucha sluchu

Obdobie vzniku

 • Vrodená porucha sluchu
 • Získaná porucha sluchu

Rečové obdobie

 • Prelingválna porucha sluchu
 • Postlingválna porucha sluchu

Vývoj poruchy v čase

 • Stacionárna porucha sluchu
 • Progresívna porucha sluchu
 • Kolísajúca porucha sluchu

Výskyt vrámci syndrómu

 • Syndromatická porucha sluchu
 • Nesyndromatická porucha sluchu

Typy a stupne poruchy sluchu podľa rôznych členení

Typy poruchy sluchu, podľa časti sluchového aparátu, ktorý ju spôsobuje

Prevodová porucha sluchu (konduktívna porucha sluchu)

Pri prevodovej poruche sluchu je príčina v prevodovej časti sluchového aparátu, teda vo vonkajšom alebo strednom uchu. To spôsobuje, že sa zvuk neprevádza správne do vnútorného ucha, ktoré by ho inak dokázalo bez problémov spracovať.

Čo zapríčiňuje prevodovú poruchu sluchu?

 • zápaly ucha, ktoré spôsobia, že sa vytvorí tekutina alebo hnis v strednom uchu
 • pretrhnutá blanka bubienka
 • prekážka vo vonkajšom zvukovode (ušný maz, cudzie teleso, nádor…..)
 • prerušenie reťaze sluchových kostičiek (zápalom, úrazom…..)

Aké vlastnosti má prevodová porucha?

 • Spôsobuje ľahké alebo stredne ťažké straty sluchu do 70 dB.
 • Strata sluchu nemusí byť trvalá.

Aké sú možnosti liečby a kompenzácie poruchy prevodovej poruchy sluchu?

 • Tento druh poruchy sa väčšinou dá odstrániť pomocou liekov alebo chirurgicky.
 • V prípade, že porucha sluchu sa nedá odstrániť liekmi alebo operáciou, na jej kompenzáciu sa používajú načúvacie aparáty, stredoušné implantáty (Middle ear implants) alebo implantáty kostného vedenia (Bone conduction implant, BAHA®, BONEBRIDGE®). Kompenzácia sluchu by dieťaťu mala byť poskytnutá ideálne do 6 mesiaca veku.
 • Pokiaľ sa porucha nedá odstrániť, dieťa potrebuje špeciálnu surdopedickú a logopedickú starostlivosť, ideálne od veku 6 mesiacov. Viac sa dočítate v časti o Rozvoji dieťaťa.

Percepčná porucha sluchu (Senzoroneurálna porucha sluchu)

Percepčná porucha sluchu je spôsobená poruchou v kochlei (slimáku). Kochlea obsahuje jemné vláskové bunky, ktoré premieňajú zvuk na elektrické impulzy odovzdávané do sluchového nervu. Percepčná porucha sluchu je spôsobená nefunkčnosťou vláskových buniek.

Čo zapríčiňuje percepčnú poruchu sluchu?

 • infekcie, ktoré vznikli pred narodením dieťaťa (prenatálne)
 • nedostatok kyslíka počas pôrodu
 • vedľajšie účinky niektorých liekov
 • vysoké horúčky
 • genetické faktory

Aké vlastnosti má percepčná porucha sluchu?

 • Môže spôsobovať všetky stupne straty sluchu, od miernej až po úplnú hluchotu
 • Percepčná porucha sluchu je zväčša permanentná (trvalá), pretože kochlea je poškodená alebo nesprávne vyvinutá a momentálne neexistuje spôsob ako jej navrátiť správne fungovanie.
 • Časom sa môže, ale aj nemusí zhoršovať

Aké sú možnosti kompenzácie percepčnej poruchy sluchu?

 • Na jej kompenzáciu sa používajú načúvacie prístroje (mali by byť poskytnuté ideálne do 6 mesiacov veku dieťaťa) alebo kochleárne implantáty.
 • Dieťa potrebuje špeciálnu surdopedickú a logopedickú starostlivosť, ideálne od veku 6 mesiacov. Viac sa dočítate v časti o Rozvoji dieťaťa.

Zmiešaná porucha sluchu

Zmiešaná porucha sluhu je taká, pri ktorej je zdroj problému v strednom a aj vnútornom uchu - jedná sa teda o kombináciu prevodovej a percepčnej poruchy sluchu.

Pri jej liečbe a kompenzácií je potrebné pristupovať k obom zložkám poruchy a teda napríklad prevodovú poruchu odstrániť operáciou a percepčnú kompenzovať načúvacím prístrojom.


Neurálna porucha sluchu

Pri neurálnej poruche sluchu je príčina v sluchovom nerve, ktorý vedie elektrické impulzy z kohlei do mozgu.

Čo zapríčiňuje neurálnu poruchu sluchu?

 • Poškodenie sluchového nervu
 • Nádor na sluchovom nerve
 • Nevyvinutie sluchového nervu (dieťa ho nemá)

Aké vlastnosti má neurálna porucha sluchu?

 • Spôsobuje úplnú stratu sluchu
 • Je trvalá

Aké sú možnosti kompenzácie neurálnej poruchy sluchu?

 • Neurálnu poruchu sluchu sluch nie je možné kompenzovať načúvacími prístrojmi alebo kochleárnymi implantátmi, pretože sluchový nerv nimi vytvorený zvuk neprenáša do mozgu.
 • Pomôcť môže kmeňový implantát (Auditory brainstem implant, ABI). Ten sa však neimplantuje malým ďeťom.
 • Dieťa potrebuje špeciálnu surdopedickú a logopedickú starostlivosť, ideálne od veku 6 mesiacov. Viac sa dočítate v časti o Rozvoji dieťaťa.

Centrálna porucha sluchu

Centrálna porucha sluchu je porucha, keď sa dieťa správa ako keby bolo nepočujúce napriek tomu, že jeho ucho funguje správne. Je to preto, že mozog má problém porozumieť, čo je zvuk a nesprávne interpretuje signály, ktoré dostáva z ucha. To sa môže prejaviť ako porucha sluchu.

Čo zapríčiňuje neurálnu poruchu sluchu?

 • Centrálnu poruchu spôsobuje poranenie hlavy dieťaťa pri pôrode

Ako centrálna porucha ovplyvňuje dieťa?

 • Niektoré deti majú problém sledovať a pochopiť, čo im ľudia hovoria.
 • Niektoré deti majú problém porozumieť dlhším slovám a ťažším vetám.
 • Niektoré deti majú problém sledovať komplexné inštrukcie, môžu sa správať zmätene, spierať sa alebo sa správať smiešne.
 • Niektoré deti majú problémy vytvoriť príbeh.

Ako pomôcť dieťaťu s centrálnou poruchou?

 • Keďže porucha sluchu nie je v uchu, nepoužívajú sa pri nej načúvacie prístroje a kochleárne implantáty. Deťom pomôže úprava prostredia, úprava komunikácie, rozvoj pod dohľadom surdopéda a logopedická starostlivosť.

Sluchová neuropatia (auditívna dyssychrónia)

Sluchová neuropatia je druh poruchy sluchu, kde síce kochlea nie je poškodená a prijíma zvuky v poriadku, avšak signál, ktorý z nej odchádza je zmätočný, prípadne nie je v poriadku so sluchovým nervom. Znamená to, že dieťa môže niečo počuť, ale tento signál je pravdepodobne veľmi skreslený

Čo zapríčiňuje sluchovú neuropatiu?

 • Lekári presne nevedia, čo spôsobuje sluchovú neuropatiu. Možné príčiny zahŕňajú:
 • Problémy počas pôrodu alebo predčasný pôrod spojený s nedostatočným prívodom kyslíka do mozgu dieťaťa.
 • Hyperbilirubinémia vyžadujúca transfúziu krvi, spojená s vážnou žltačkou počas novorodeneckého obdobia.
 • Infekčné choroby ako napr. mumps
 • Poruchy imunity
 • Genetika – nesyndromická recesívna sluchová neuropatia
 • Neurologické poruchy ako napr. Charcot-Marie-Tooth syndrome alebo Friedreich’s Ataxia.

Aké vlastnosti má sluchová neuropatia?

 • Tento druh poruchy sluchu je veľmi mätúci
 • Deti majú problémy s porozumením reči hlavne v hlučnom prostredí.
 • Môžete mať pocit, že dieťa niekedy počuje a inokedy nepočuje nič
 • Dieťa môže počuť, keď je okolo úplne ticho, ale na hlasné zvuky nereaguje
 • Niektoré druhy sluchových testov odhalia túto poruchu, iné ju nedokážu zachytiť.
 • Môže kolísať od miernej po veľmi ťažkú poruchu sluchu a nedá sa predpovedať
 • Zvyčajne je na oboch ušiach, avšak veľkosť poruchy sluchu, môže byť na každom uchu iná. Niekedy môže byť iba na jednom uchu (jednostranná porucha sluchu).
 • Niektoré dni môže byť horšia ako iné (kolísavá porucha sluchu).
 • Niekedy sa zlepší. Ak má tendenciu zlepšiť sa, väčšinou sa to udeje u detí do veku 2 rokov a u detí, kde príčinou bola hyperbilirubinémia.
 • Porozumenie reči je horšie ako to, ktoré ukazujú testy skúmajúce poruchu sluchu.
 • Niekedy sú pridružené iné neuropatie, ktoré môžu ovplyvniť koordináciu aktivít, akými je písanie, beh alebo rozprávanie.

Ako pomôcť dieťaťu so sluchovou neuropatiou?

 • Dieťa so sluchovou neuropatiou môže potrebovať iný druh pomoci v porovnaní s deťmi s inou poruchou sluchu. V súčasnosti nepoznáme vhodnú liečbu, pretože odborníci nezistili presnú lokalizáciu tejto poruchy, ktorá sa môže líšiť od osoby k osobe.
 • Načúvacie prístroje väčšinou nepomáhajú ľuďom so sluchovou neuropatiou. Je to preto, že načúvacie prístroje robia zvuk hlasitejší avšak nie čistejší. Niektoré deti však môžu byť s načúvacím prístrojom úspešné. Nedá sa to dopredu predvídať.
 • Kochleárne implantáty – v súčasnosti sa ukazuje, že niektoré deti, hlavne tie, ktoré majú geneticky zdedenú sluchovú neuropatiu, môžu mať úžitok z kochleárneho implantátu viac ako deti s inou príčinou sluchovej neuropatie.
 • FM systémy môžu pomôcť dieťaťu porozumieť, čo iní hovoria v hlučnom prostredí.
 • Dieťa potrebuje špeciálnu surdopedickú a logopedickú starostlivosť, ideálne od veku 6 mesiacov. Viac sa dočítate v časti o Rozvoji dieťaťa.

Stupene (intenzita) poruchy sluchu

Každé dieťa s poruchou sluchu počuje inak, podobne ako má každé dieťa so zhoršeným zrakom iné dioptrie. V prípade poruchy sluchu určuje jej stupeň hlasitosť zvuku, ktorý dokáže dieťa zachytiť bez kompenzačných pomôcok.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) určila Medzinárodnú klasifikáciu sluchových porúch (stupne straty sluchu):

 • Ľahká strata sluchu (26 – 40 dB)
 • Stredná strata sluchu (41 – 55 dB)
 • Stredne ťažká strata sluchu (56 – 70 dB)
 • Ťažká strata sluchu (71 – 90 dB)
 • Úplná strata sluchu (viac ako 91 dB)

Stupeň straty sluchu ovplyvňuje, čo dieťa môže počuť, pričom najdôležitejšie je to, čo môže počuť zo zvuku reči. Viac sa dočítate v časti o diagnostike poruchy sluchu, v článku o Audiograme.

Úplná strata sluchu - žiadna reč?

Pomenovanie tohto stupňa straty sluchu je pre nových rodičov veľmi stresujúce. Je potrebné povedať, že tento názov je v skutočnosti zavádzajúci. Je pravda, že deti so stratou sluchu nad 90 dB voľnými ušami nemôžu počuť reč. Nad touto hranicou však môžu mať zvyšky sluchu, vďaka ktorým sa pri správnom nastavení načúvacích prístrojov a vhodnom prístupe môžu naučiť rozumieť reči sluchom a dokonca rozprávať.

Len málo deti má nulové zvyšky sluchu. A aj v týchto prípadoch existuje možné riešenie - kochleárny implantát.

Typy poruchy sluchu, podľa strán, ktoré postihuje

Podľa toho, či porucha sluchu postihla obe uši, alebo iba jedno, hovoríme o jednostrannej alebo obojstrannej poruche sluchu

Jednostranná porucha sluchu (monaurálna)

Jednostranná porucha sluchu postihuje iba jedno ucho. Sluch na druhom uchu je zvyčajne v norme, alebo len mierne zhoršený.

Čo zapríčiňuje jednostrannú poruchu sluchu?

 • Niektoré deti sa s ňou narodia. U takýchto detí môže byť príčina genetická. Porucha sluchu môže byť spôsobená aj problémami v tehotenstve alebo v čase, keď sa dieťa narodilo.
 • Niektorí ľudia získajú poruchu sluchu počas života kvôli chorobe (napr. meningitída alebo mumps) alebo pri zápaloch ucha. Porucha sluchu môže byť spôsobená aj nadmerným hlukom alebo hlasnou hudbou.

Ako ovplyvní jednostranná porucha sluchu počutie dieťaťa?

Ľudia s jednostranou poruchou sluchu počujú dobre vo väčšine situácií, pretože majú jedno ucho zdravé. Avšak niekedy môžu mať problémy:

 • zistiť, odkiaľ pochádza zvuk (kde je jeho zdroj)
 • rozumieť reči, keď je okolo nich veľa hluku – napríklad, keď hovorí viac ľudí naraz, vrčí elektrika, hrá TV alebo hudba. Deti počujú horšie, keď je ich lepšie ucho otočené smerom k hluku
 • udržať pozornosť a sledovať inštrukcie v triede

Ako môžete pomôcť dieťaťu s jednostrannou poruchou sluchu?

 • Načúvací prístroj – momentálne sa odborníci nezhodujú v tom, či jednostrannú poruchu sluchu kompenzovať načúvacím prístrojom alebo nie. Deti, ktoré sú úplne nepočujúce na jedno ucho, môžu mať úžitok z načúvacieho prístroja typu CROS - je to špeciálny druh načúvacieho prístroja, ktorý zvuk nezosilní, ale prenesie ho bezdrôtovo z nepočujúceho ucha k počujúcemu. To umožní dieťaťu počuť zvuk z oboch strán.
 • FM systém môže pomôcť dieťaťu v hlučnom prostredí, akým je napríklad trieda alebo reštaurácia. Dieťa môže naraz používať FM systém aj načúvací aparát.
 • Úprava prostredia a komunikácie pre zlepšenie porozumenia reči - viac sa dočítate v časti o Rozvoji dieťaťa.

Obojstranná porucha sluchu (binaurálna)

Obojstranná porucha sluchu postihuje obe uši. Podľa rozdielu stupňa straty sluchu v jednotlivých ušiach ju môžeme rozdeliť na:

 • Symetrická porucha sluchu - audiogram na oboch stranách je rovnaký.
 • Asymetrická porucha sluchu - audiogram je na každej strane rozdielny

Typy poruchy sluchu podľa obdobia, v ktorom vznikla

Podľa toho, kedy u dieťaťa porucha sluchu vznikla, ju rozdeľujeme na:

 • Vrodená porucha sluchu (kongenitálna) - dieťa sa s poruchou sluchu už narodilo. Porucha vznikla počas prenatálneho vývoja alebo ju dieťa získalo geneticky.
 • Získaná porucha sluchu - porucha vznikla neskôr vplyvom udalostí pri pôrode alebo niekoľko dní po ňom (perinatálna) alebo počas života dieťaťa (postnatálna)

O príčinách vrodenej a získanej straty sluchu sa dočítate v samostatnom článku.

Typy poruchy sluchu podľa rečového obdobia, v ktorom vznikla

Výsledky dieťaťa vo veľkej miere závisia od toho, či v živote niekedy počulo a ak áno, či to bolo pred tým ako sa naučilo rozprávať, alebo potom.

 • Prelingválna porucha sluchu vznikla v období, kedy dieťa ešte nemalo rozvinutú reč. Keďže porucha sluchu má priamy dopad na schopnosť osvojenia reči, pri týchto deťoch bude hrať kľúčovú úlohu pridelenie načúvacích aparátov, ideálne vo veku 6 mesiacov, ich správne nastavenie, raná starostlivosť pod vedením surdopéda a logopedická starostlivosť.
 • Postlingválna porucha sluchu vznikla v období, kedy už dieťa malo vybudované hovorenú reč. Včasná kompenzácia sluchu, surdopedická a logopedická starostlivosť je rovnako dôležitá ako pri prelingválne nepočujúcich deťoch. Postlingválne nepočujúce deti, ktoré získajú potrebnú starostlivosť, majú lepšie predpoklady, aby si hovorený jazyk udržali a používali ho v komunikácií.

Typy poruchy sluchu podľa jej vývoja v čase

Porucha sluchu, podobne ako iné postihnutia, je zradná v tom, že len veľmi ťažko sa dá predpokladať, či je aktuálny stav konečný, alebo sa môže zhoršovať. Pri sledovaní jej vývoja ju následne môžeme rozdeliť na tieto typy:

Stacionárna (neprogresívna) porucha sluchu

Stacionárna porucha sluchu sa v čase nemení a zachováva si svoju pôvodnú charakteristiku.


Progresívna porucha sluchu

Pri progresívnej poruche sluchu sa sluch s postupom času zhoršuje. Zmeny v počutí sa môžu objaviť behom niekoľkých týždňov, mesiacov ale aj rokov.

Ak sa dieťa narodí s normálnym sluchom a začne strácať sluch až keď je 2 alebo 3 ročné, hovoríme o "oneskorenom začiatku poruchy sluchu". K nemu môže dôjsť, keď sa dieťa narodí s vírusom, o ktorom sa nevie a zistí sa až neskôr. Aj niektoré problémy počas pôrodu môžu spôsobiť oneskorený začiatok poruchy sluchu.

Čo zapríčiňuje progresívnu poruchu sluchu?

 • Genetika – väčšina progresívnych strát sluchu je zdedená, čo znamená, že informácia o poruche sluchu bola podávaná cez rodinu. Lekári už vedia rozoznať niektoré gény, ktoré môžu spôsobiť progresívnu poruchu sluchu, ale stále sa hľadajú ďalšie. To však záleží od konkrétneho génu, ktorý poruchu sluchu spôsobil - napríklad poruchy sluchu spôsobené Connexinom 26 sú zvyčajne stacionárne.
 • Choroba – porucha sluchu spôsobená napr. meningitídou má tendenciu sa zhoršiť.
 • Lieky – niektoré lieky, ktoré sa dávajú deťom v čase, keď sú veľmi choré, môžu spôsobiť poruchu sluchu, alebo počutie dieťaťa s poruchou sluchu ešte viac zhoršiť. Sluch sa ďalej môže zhoršovať, aj keď už dieťa prestalo brať lieky.
 • Hluk – nadmerne hlasité zvuky v dospelosti, môžu spôsobiť pomalé zhoršovanie sluchu. Hlasité zvuky nezvyknú spôsobovať progresívnu poruchu sluchu u detí.

Ako odhaliť progresívnu poruchu sluchu?

 • Keď spozorujete, že Vaše dieťa nerozumie reči tak dobre ako zvyčajne alebo zrazu odmieta načúvací prístroj, ktorý pred tým tolerovalo, bezodkladne vyhľadajte lekára! Môže ísť o prebiehajúci zápal, ktorý je potrebné liečiť. Ak vyšetrenie vonkajšieho a stredného ucha neobjasní príčinu zhoršenia sluchu, požiadajte o audiometrické vyšetrenie.
 • Pravidelne opakujte audiometrické vyšetrenia, aby ste získali prehľad o správaní poruchy v čase. Pokiaľ Vaše dieťa už má ukončené nastavovanie načúvacích aparátov, sluch by sa mal kontrolovať každých 6 mesiacov. Ak ste ešte len v procese nastavovania, kontroly by mali byť častejšie, najmenej raz za 2 mesiace.

Kolísajúca porucha sluchu

Kolísajúca porucha sluchu sa môže v čase meniť, niekedy k lepšiemu inokedy k horšiemu. Spôsobovať ju môžu zápaly, ušný maz, ochorenia. Keď spozorujete, že Vaše dieťa nerozumie reči tak dobre ako zvyčajne alebo zrazu odmieta načúvací prístroj, ktorý pred tým tolerovalo, bezodkladne vyhľadajte lekára!

Výskyt poruchy sluchu vrámci syndrómu

 • Syndromatická porucha sluchu je taká porucha, ktorá prichádza ako súčasť nadradeného syndrómu, spoločne s inými poruchami alebo prejavmi. Porucha sluchu sa vyskytuje pri syndrómoch ako Alportov syndróm, Pendredov syndróm, Usherov syndróm, Klippel-Feil syndróm a podobne. Porucha sluchu sa vyskytuje pri niekoľkých stovkách syndrómov.
 • Nesyndromatická porucha sluchu je taká porucha, ktorá prichádza sama o sebe a nie je naviazaná na žiadny sprievodný syndróm.
 • Podľa štatistík je 70% porúch sluchu nesyndromatických a 30% syndromatických

Komentáre (0)

Pridaj komentár