Vyšetrenie sluchu – VRA, audiometria hrou, bežná a behaviorálna audiometria

Na to, aby bolo možné zistiť presné prahy počutia dieťaťa alebo overiť efekt načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu, alebo BAHA prístrojov, potrebujeme od dieťaťa získať reakciu na zvuk. Pri starších a spolupracujúcich deťoch je to relatívne jednoduché – keď započujú zvuk, zdvihnú ruku. Vďaka tomu je možné nájsť prahy sluchu veľmi rýchlo. Pri menších deťoch je však situácia iná, pretože takto spolupracovať zatiaľ nedokážu. Preto vznikli viaceré metódy vyšetrovania sluchu, z ktorých každá je vhodná pre iný vek dieťaťa. Vďaka týmto metódam je možné vyšetriť sluch aj niekoľkomesačným bábätkám.

AudiogramPrincíp všetkých metód vyšetrenia sluchu je v podstate rovnaký – od dieťaťa potrebujeme získať reakciu na zvuk. Rozdiel v jednotlivých metódach spočíva v tom, ako túto reakciu získame. Spôsob musí byť primeraný jeho veku a vždy musí byť robený s radosťou, uvoľnene a spôsobom, ktorý dieťa baví. Len tak uňho vybudujeme dlhodobú spoluprácu pri vyšetrení sluchu.

Cieľ všetkých metód vyšetrenia je taktiež rovnaký - chceme získať jeho prahy počutia a vytvoriť tak audiogram. Dieťaťu sú púšťané stále slabšie zvuky. Najnižšia intenzita, pri ktorej dieťa zareaguje na danej frekvencií bude označená ako prah sluchu na danej frekvencií a zaznačíme ju bodom na audiograme. Postup sa opakuje pre všetky sledované frekvencie (najčastejšie 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz (=1000 Hz), 2 kHz, 4 kHz a 6 kHz, pre presnejšie nastavenie aj 125 Hz a 8 kHz). Výsledkom je krivka, ktorá znázorňuje prahy počutia na všetkých sledovaných frekvenciách. Zvuky, ktoré sú nad touto krivkou (tj. smerom k vyšším číslam) dieťa počuje a zvuky, ktoré sú pod ňou (tj. smerom k nižším číslam) dieťa nepočuje. Viac sa dočítate v kapitole o audiograme.

Behaviorálna audiometria
(BOA, Behavioural Observation Audiometry)
Vek: od narodenia do cca. 5 mesiacov, alebo 2-3 rokov, ak nie je dostupná VRA

Audiologická sestra spustí zvukový stimul a sleduje zmeny v správaní dieťaťa. Dieťa môže napríklad žmurnúť, prestať sať dudlík alebo hýbať ručičkami. Väčšie dieťa sa môže otočiť za zvukom, pozrieť na mamu, usmiať sa, ostať prekvapené a podobne. Pre nás je to signál, že dieťa zvuk počulo.

Táto metóda je v prvých mesiacoch života dieťaťa iba orientačná a slúži na overenie výsledkov iných vyšetrení. Pokiaľ sa používa vo vyššom veku, namiesto VRA, jej presnosť sa zvyšuje, avšak oproti VRA bude vyšetrovanie náročnejšie a bude potrebných viac sedení.

Audiometria so zrakovým posilnením
(VRA, Visual Reinforcement Audiometry)
Vek: od 6 mesiacov do cca 2-3 rokov

AudiogramAudiologická sestra spustí zvukový signál a čaká, kým sa dieťa otočí alebo sa očami pozrie za zdrojom zvuku. Keď dieťa zareaguje, je odmenené zaujímavým predstavením, napríklad tancujúcim macíkom. Dieťa si vytvorí väzbu medzi zvukom a odmenou a to posilňuje jeho reakcie na zvuk. Keď pochopí princíp odmeny, za zvukom sa rado a takmer automaticky otočí, aby si pozrelo predstavenie a my vďaka tomu získame spoľahlivú reakciu na zvuk. Z toho pochádza aj názov tejto metódy, pretože reakcia na zvuk je vizuálne (teda zrakovo) posilnená.

Pri VRA platia dve dôležité pravidlá. Keď sa dieťa otočí bez toho, aby mu bol pred tým spustený zvukový signál, vizuálnu odmenu nedostane. Druhé pravidlo je, že medzi jednotlivými zvukovými signálmi musíme odviesť pozornosť dieťaťa preč od predstavenia, napríklad ku knižke. Až keď sa dieťa na predstavenie nepozerá, spustí sa nový signál a sledujeme, či sa dieťa na predstavenie znova otočí.

VRA je pomerne presné vyšetrenie a na západe je veľmi obľúbené pri vyšetrovaní malých detí práve pre jeho zaujímavosť a spoľahlivosť. Vyšetrenie VRA si môžete pozrieť na videu nižšie.

Audiometria hrou (CPA, Conditioned Play Audiometry)
Vek: od 2-3 rokov do cca. 6 rokov

AudiogramPri audiometrií hrou sa dieťa postupne učí spájať zvukový signál s určitou úlohou v hre. Najskôr čaká a keď započuje zvuk, postaví kocku na vežičku, alebo hodí guličku do kýbliku, alebo nakŕmi bábiku. Hra udrží dieťa sústredené počas vyšetrenia, pretože v tomto veku by ho obyčajné zdvíhanie ruky dostatočne nezaujalo.

Pochopenie princípu vyšetrenia a potrebná spolupráca robí audiometriu hrou nevhodnou pre veľmi malé deti. Táto schopnosť sa dostavuje medzi druhým a tretím rokom a je potrebné zavádzať ju postupne a citlivo. Predčasné alebo príliš direktívne presadzovanie tohto spôsobu vyšetrenia spustí u dieťaťa presne opačnú reakciu a môže začať vyšetrenie sluchu dlhodobo odmietať. CPA si môžete pozrieť na videu nižšie.

Bežná audiometria (CA, Convetional audiometry)
Vek: od cca. 6 rokov

Pri konvenčnej alebo bežnej audiometrií dieťa dáva vedieť o tom, že počulo zvuk napríklad zdvihnutím ruky, alebo povie „počujem“. Táto metóda je vhodná pre veľké deti, ktoré dokážu ostať sústredené a spolupracovať, aj keď vyšetrenie nie je veľmi zaujímavé.

Slovná audiometria (Speech audiometry)
Vek: od cca. 4 rokov

Pri slovnej audiometrií sa nepoužívajú tóny, ale slová a sleduje sa porozumenie dieťaťa. S vekom rastie aj množina sledovaných slov a náročnosť vyšetrenia.

Slovná audiometria je vhodným doplnením tónovej audiometrie, pretože overuje to najdôležitejšie – porozumenie reči.

Nastavenie načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov a BAHA

Vyšetrenie sluchu je neoddeliteľnou súčasťou procesu nastavenia načúvacích prístrojov, KI alebo BAHA. Dieťa ich má nasadené na ušiach a my sledujeme jeho reakcie. Získame tak prehľad o tom, čo s nimi dieťa počuje a čo je potrebné vylepšiť.

Tu sa dočítate viac o nastavení načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátov a BAHA prístrojov

Prílohy

Komentáre (0)

Pridaj komentár