Naše poslanie

Cieľom našej snahy je úspešné nepočujúce dieťa. Aby sme deťom umožnili dosiahnuť čo najviac, musí sa vo svete pohnúť veľa "ozubených koliesok", z ktorých každé má zásadný význam - diagnostika a meranie poruchy sluchu, včasné nasadenie načúvacích prístrojov, včasné zapojenie ranej starostlivosti, dostupnosť informácií, vzdelaný rodič, ktorý má oporu v rodine, ale aj v komunite, a tento zoznam by mohol ísť ďalej. Našou prácou je vyvíjať snahu, aby každé z týchto koliesok na Slovensku fungovalo čo najlepšie a pre osoh dieťaťa.

Medzi naše ciele patria hlavne tieto nosné témy:

  • Budovať a spájať komunitu počujúcich a nepočujúcich rodičov SP detí
  • Vzdelávať rodičov a sprístupňovať im odborné informácie, aby dokázali úspešne rozvíjať ich nepočujúce deti v domácom prostredí
  • Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností medzi rodičmi
  • Spájať slovenskú a českú komunitu rodičov
  • Podieľanie sa na aktivitách, ktoré smerujú k úspešnej integrácii detí do spoločnosti a súčasne vytvárajú tlak na spoločnosť podporujúcu inklúziu Nepočujúcich.
  • Vytvoriť a spojiť skupinu rodičov, za účelom vzájomnej rodičovskej pomoci, organizácii stretnutí či riešenie problémov v oboroch, kde je to potrebné
  • Advokácia nepočujúcich detí v oblasti zdravotníctva a legislatívy.