Zásady komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu

Nepočujúce dieťaťa v určitých smeroch vychovávame podobne, ako počujúcich vrstovníkov a v iných potrebujeme zohľadniť jeho špeciálne potreby. Je to tak preto, že aj deti s poruchou sluchu sú predovšetkým len deti a v komunikácii s nimi je potrebné zohľadniť množstvo zásad a postupov, ktoré sa týkajú komunikácie s deťmi vo všeobecnosti.

Čo je teda dôležité?

 • Využívajte chvíle počas celého dňa
 • Dbajte na správnu polohu tela a tváre
 • Nezabúdajte na dôležitosť očného kontaktu
 • Nebojte sa výraznej neverbálnej komunikácie
 • Dbajte na zrozumiteľnosť vášho prejavu
 • Poskytnite dieťatku dostatočný čas na reakciu
 • Opakujte, opakujte, opakujte všetky dôležité informácie
 • Celodenne využívajte kompenzačnú pomôcku
 • Upozrňujte dieťatko na zdroje zvuku vôkol neho
 • Nezabúdajte na kľudé prostredie pre komunikáciu bez rušivých zvukov
 • Pochválte vaše dieťatko
 • Budťe dôslední

Využitie celého dňa

Vychádzajte z činností, ktoré sa každý deň opakujú: kŕmenie, kúpanie, hra.... Pri týchto činnostiach komentujte, čo s dieťatkom robíte : slovom a znakom. Dajte dieťatku informáciu o tom, čo sa bude diať, aj o tom, že už nejaká činnosť skončila, aby sa v dianí dokázalo orientovať.

Na týchto situáciách sa dieťa učí chápať zmysel vecí a súvislostí medzi nimi.

Pri rozvoji komunikácie je vhodná akákoľvek spoločná činnosť. Všade sa niečo zaujímavé deje – nech je to cesta autobusom, alebo návšteva detského ihriska.

Správna poloha tela a tváre

Uvedomte si, že malé dieťa nie je v rovnakej výške ako dospelý. Je dobré posunúť svoju tvár do úrovne očí dieťatka a zároveň si dať pozor, aby ste mali dostatočne osvetlenú tvár. Dieťa tak môže dobre vidieť nie len na vašu tvár, ale aj na vaše ústa. Pretože pokiaľ vaše dieťa na vaše ústa nevidí, nemôže ani odzerať, čo mu hovoríte.

Očný kontakt

Aby dieťa mohlo využívať zrak pre získanie dôležitých informácii, musí s Vami mať dobrý očný kontakt. Nadväzujte s dieťatkom očný kontakt čo najčastejšie.

Dotýkajte sa ho na rôznych miestach na tele a upozorňujte ho na to, aby sa na vás pozrelo. Využívajte i krátke chvíle, keď sa na vás dieťa pozrie spontánne a hneď na to reagujte: usmejte sa, urobte gesto, urobte znak, povedzte slovo alebo mu ukážte hračku.

Tak docielite toho, že dieťa začne chápať, že keď sa na vás pozrie, niečo zaujímavé sa stane.

Výrazná neverbálna komunikácia

Dieťa vám bude lepšie rozumieť, keď budete používať výrazné gestá a keď bude výrazná aj mimika vašej tváre (ale nie prehnaná). Taktiež tým ľahšie upútate jeho pozornosť.

Zrozumiteľnosť vášho prejavu

Je vhodné hovoriť kľudne a zreteľne, ale nepreháňať výslovnosť, alebo dokonca deformovať postavenie hovoridiel v snahe výslovnosť zdôrazniť. Zároveň nie je nutné na dieťa kričať. Ideálne je prirodzené tempo reči so zreteľnejšou výslovnosťou, ktorá je sprevádzaná znakmi posunkového jazyka.

Keď hovoríte o nejakom predmete, nezabudnite ho dieťatku aj ukázať.

Svoju reč zjednodušujte ale neredukujte na jednotlivé slová.

Poskytnutie dostatočného času na reakciu

Pri hre, alebo spoločných činnostiach dajte dieťatku dostatok času, aby mohlo reagovať na váš podnet. Dospelí sa často snažia dieťatku pomôcť, zvlášť, pokiaľ si nie sú v danej situácii istí a boja sa, aby neurobili niečo zle. (tou situáciou môže byť práve situácia, kedy komunikujú s dieťatkom s poruchou sluchu). Buď za dieťa sami odpovedajú, alebo prídu príliš skoro s novým podnetom. Pamätajte ale na to, že dieťa potrebuje dostatok času na to, aby situáciu vyhodnotilo a reagovalo na ňu.

Opakovanie dôležitých informácii

Slová a znaky je dôležité opakovať často, aby ich dieťa malo možnosť zachytiť a pochopiť ich význam.

Celodenné využívanie kompenzačnej pomôcky

Dôležité je aj celodenné využívanie načúvacích prístrojov alebo kochleárneho implantátu, ktoré dieťatku zaistia tréning sluchu.

Upozorňovanie na zdroje zvuku

Od začiatku upozorňujte dieťa na zvuky, ktoré ho obklopujú (ako perie pračka, ako splachuje záchod, aké zvuky vydáva vysávač....)

Kľudné prostredie pre komunikáciu bez rušivých zvukov

Aby sa mohlo dieťa začať orientovať vo zvukoch, ktoré ho obklopujú, je potrebné, aby bolo doma tiché a kľudné prostredie. Rušivé zvuky (napr. pustené rádio, televízia) môžu dieťatku sťažiť zachytenie zvuku a taktiež schopnosť určiť, o aký zvuk sa jedná.

Pochvala

Keď sa dieťatku niečo podarí, dajte mu to výrazne najavo – mimikou, gestami, slovami i znakom. Nie je lepšej motivácie, pre ďalšiu spoločnú činnosť, než je pochvala.

Dôslednosť

V používaní postupov, ktoré sú dôležité v komunikácii s dieťatkom (viď. vyššie), buďte pokiaľ možno dôslední.

  

Zdroj: Když naše díte neslyší, První informace pro rodiče dětí s vadou sluchu, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Centrum pro dětský sluch FRPSP www.frpsp.cz)

 

Komentáre (0)

Pridaj komentár