Aké ďalšie schopnosti rozvíjať u detí s poruchou sluchu?

Pre zdravý rozvoj detí do 3 rokov je veľmi dôležitá ich správna stimulácia, ktorá zodpovedá potrebám dieťatka svojou intenzitou a kvalitou. Čím viac, tým lepšie, tu úplne neplatí.

Dôležité je poskytovať stimuláciu v optimálnej intenzite zodpovedajúcej schopnostiam dieťatka. Nakoľko jeho mozog je od narodenia pripravený na učenie. Okrem iného je vybavený tzv. kognitívnymi inštinktami, čo sú mechanizmy, ktoré mu od prvej chvíle pomáhajú začať sa lepšie orientovať a spoznávať nové prostredie. Medzi kognitívne inštinkty patrí napr. schopnosť uvedomiť si, že vybrané zmyslové vnemy spolu súvisia, že každá akcia svoju reakciu, schopnosť kategorizácie alebo rozpoznávania základných atribútov, ako je: tvar, farba, veľkosťpočet.

Všeobecne sa dá povedať, že v prvých rokoch života je potrebné u detí rozvíjať súčasne kognitívne (rozumové) zručnosti spolu s jemnou motorikou, hrubou motorikou, jazykovýmikomunikačnými zručnosťami i s citovýmietickými zásadami pre ich šťastnýnaplňujúci život.

Rozvoj neurosenzorických dráh

Kognitívne schopnosti úzko súvisia s kvalitne vyvinutými neurosenzorickými dráhami pre spracovanie vnemov z okolitého prostredia. Najvyvinutejším zmyslom novorodenca je dotyk, ktorý v prvých mesiacoch veľmi intenzívne stimulujeme prostredníctvom masáží, dotykovsprávnej manipuláciedieťatkom.

Raný rozvoj sluchu je dôležitý nielen pre jazykový vývoj dieťaťa. Naučiť sa jasne rozpoznávať zvuky pomáha napr. rozvíjať priestorové schopnosti. Pre zaujímavosť počúvanie klasickej hudby stimuluje i matematicko-analytickú časť mozgu.

Rozvoj jazykovýchkomunikačných zručností v období do 3 rokov je asi najdôležitejšou oblasťou pre stimuláciu sluchu. Jazyk je dôležitý pre všetky aspekty nášho emocionálneho, sociálneho a intelektuálneho sveta. Aj preto je skorá a vhodná kompenzácia poruchy sluchu u nepočujúcich detí tak dôležitá.

Cieľom zdokonaľovania zrakových zručností je posilnenie schopnosti navigácie v rámci vizuálneho poľa, ako je zaostrenie, koordinácia oboch očí, sledovanie, pozornosťrozlišovanie, ktoré podstatné pre jasné vnímanierozpoznávanie informácii.

Rozvoj pohybových zručností

Tu sa sústredíme na rozvoj silyrovnováhy, ktorá pre dieťa predstavuje približne do 2 rokovnajväčšiu výzvu. Sila u detí nie je o zdvíhaní činiek, ale o udržaní rovnováhy. Podľa najnovších výskumov je veľmi dôležitý pohyb pozdĺž a okolo všetkých osí. Hlavným hnacím motorom pre zvládnutie pohybových zručností je vnútorná túžba dieťaťa.

Tú sa snažíme podporiť kvalitne pripraveným prostredím, ktoré mu umožní bezpečne sa pokúšať o dosahovanie pokrokov, ideálne bez našej pomoci, ale s našou podporoupovzbudením.

Rozvoj jemnej motoriky

Jemná motorika je jedinou pohybovou zručnosťou, ktorá nemá priamy vplyv na rozvoj intelektu

Ruka je nástrojom mysle a už deťom pred prvým rokom môžeme pod naším dôsledným dohľadom dovoliť manipulovaťdrobnými predmetmicvičiť si okrem jemnej motoriky aj schopnosť koncentráciepozornosti.

Citová a etická výchova

V oblasti rozvoja jazyka, citových, etickýchspoločenských postojov sme pre dieťa my ten najdôležitejší vzor.

Je našou najväčšou zodpovednosťou podporiť všetky kvality, ktorých si ako dospelí vážime ako napr. empatia, trpezlivosť, ochota pomáhať, zdieľať, komunikovať a množstvo ďalších.

Či už rodič, alebo učiteľ robí čokoľvek, mal by si uvedomiť, že každou svojou myšlienkou, každým slovom a každým činom učí svoje dieťa. Dieťatku nič neunikne, preto si dávajte pozor:

 

Naše deti nepočúvajú to, čo im vravíme,
ale sledujú, ako sa chováme.

Podľa Marie Montessori má byť dospelí dieťatku milujúcim a osvietením sprievodcom, ktorý mu pomáha na ceste životom.

Komentáre (0)

Pridaj komentár