Do akej školy umiestniť naše dieťa?

pred 3 rokmi
Veľa rodičov detí s poruchou sluchu má v tomto období náročnú úlohu. Potrebujú sa rozhodnúť, do akej základnej školy umiestniť svoje dieťa. Niektoré deti s ľahkou, ba niekedy aj so stredne ťažkou stratou sluchu, sú schopné základnú školu zvládnuť. No neplatí to pre všetky. Hľadanie odpovedí, na akú školu dieťa dať, vôbec nie je jednoduché. 
 
Určite vám môžu pomôcť skúsenosti, ktoré ste získali pri umiestnení svojho dieťaťa do materskej školy, ako aj výsledky a pokrok, ktoré vaše dieťa dosiahlo. Odporúčame vám tiež pred začatím školskej dochádzky navštívit centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré pracuje s deťmi s poruchami sluchu. Pomôžu vám v ňom dieťa nielen otestovať v pripravenosti na školskú dochádzku, ale aj pri rozhodovaní medzi bežnou a špeciálnou školou a pripravia vám odporúčanie na zaškolenie dieťaťa. V centre poskytujú aj rady pre pedagógov, spolužiakov, poradia pri integrácii a aj pri vypracovaní individuálneho študijného plánu.
 
Predpokladom na zvládnutie bežnej základnej školy u dieťaťa s poruchou sluchu je predovšetkým dobrá korekcia straty sluchu prostredníctvom kompenzačných pomôcok, ale aj dobrá raná špeciálnopedagogická starostlivosť a úspešné zaškolenie v materskej škole.
 
Dobré známky v škole nie sú všetko
Je možné, že sa vaše predstavy a želania nebudú zhodovať s tým, čo vám budú odporúčať odborníci na základe diagnostiky vášho dieťatka. Možno to nebudú dobré známky, ktorými bude vaše dieťa excelovať v škole, ale skôr zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré v škole nadobudne. A je tu ešte niečo dôležitejšie – to, ako sa v škole bude cítiť. Faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť dieťaťa, je veľmi veľa. Časť z nich sa zhoduje aj s materskou školou. To, či vaše dieťa zvládne základnú školu, závisí od mnohých premenných.
Pri rozhodovaní vám môže pomôcť aj zodpovedanie nasledovných otázok
 • Rozprávali ste sa s odborníkom o školskej zrelosti vášho dieťaťa? Aké boli jeho odporúčania?
 • Aká je úroveň jeho hovorenej reči v porovnaní s jeho spolužiakmi? Dokážu sa spolu dohovoriť bez problémov?
 • Ako má korigovanú stratu sluchu prostredníctvom kompenzačných pomôcok?
 • Počuje reč bez odzerania alebo si ním výrazne pomáha? 
 • Počuje iba vybrané zvuky? Nevyužíva reč na dorozumievanie sa?
 • Aká je úroveň poznatkov, zručností a kompetencií vášho dieťaťa, ktoré získalo v materskej škole?
 • Dokáže komunikovať so svojimi rovesníkmi a s učiteľmi?  
 • Je na škole prítomný školský špeciálny pedagóg alebo asistent učiteľa?
Existujú školy, kde pôsobí inkluzívny tím rôznych odborníkov, ktorí pomáhajú deťom s rôznymi ťažkosťami zvládať školu ľahšie.
 
 • Aké skúsenosti má učiteľský zbor so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zvlášť so žiakmi s poruchou sluchu?
 • Poznáte skúsenosti iných rodičov, ktorí mali dieťa s poruchou sluchu v danej škole?
 • Aká je spolupráca školy s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva?
 • Ak vaše dieťa ešte nedozrelo, neradno tento proces uponáhľať. Kvalitný prípravný ročník umožní dieťaťu dozrieť nielen po vedomostnej stránke, ale zvládne aj nápor učenia a nových sociálnych vzťahov v kolektíve.

O niečo jednoduchšie to môžu mať rodičia, ktorí bývajú blízko školy. To znamená, že ak by aj dieťa potrebovalo špeciálnu školu pre deti s poruchou sluchu, nemuselo by zostávať na internáte alebo ďaleko od rodičov.

 

Pre nejakú školu sa rozhodnúť treba
Povinná školská dochádzka je povinná. Vaše dieťa musí začať navštevovať základnú školu a absolvovať aj zápis do nej. No vaše rozhodnutie, akú školu vybrať, by malo byť podporené najmä tým, či máte všetky informácie o bežnej škole alebo o škole pre deti s poruchou sluchu.
 
Možnosť, keď sa pri základnej škole vytvorí špecializovaná trieda, ktorú bude vaše dieťa navštevovať, je v našich podmienkach veľmi málo pravdepodobná. Je možné ju vytvoriť iba vo väčších mestách, kde sa vyskytuje väčší počet detí s poruchou sluchu aj v približne rovnakom veku, čo sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Špecializovaná trieda sa totiž môže zriadiť pri počte najmenej štyroch žiakov a najviac osem žiakov z jedného ročníka alebo rôznych ročníkov a na jej zriadenie treba mať súhlas zriaďovateľa (obce). Ak sa počet žiakov zníži pod štyroch, trieda sa zruší.
 
Výber správnej školy pre vaše dieťa, ktoré má poruchu sluchu, je náročný a dôležitý proces. Ide o  vaše rozhodnutie. Venujte mu dostatok pozornosti a času. Komunikujte s odborníkmi, ale aj s rodičmi starších detí. Zvážte všetky pozitíva aj negatíva každého spôsobu vzdelávania.
 
Výhody a nevýhody vzdelávania v školách pre deti s poruchou sluchu
 
Výhody
 • skúsení a vyškolení pedagógovia poznajúci špecifiká detí s poruchami sluchu
 • lepšia vybavenosť špecifickými vyučovacími pomôckami
 • malé triedy, nižší počet žiakov v triede, intenzívnejšia možnosť individuálneho prístupu k potrebám detí
 • možnosť prípravného ročníka pre deti - intenzívnejšieho rozvoja a prípadnej prípravy na bežné vzdelávanie
  Mnohé deti majú prípravný ročník, kde dieťa v pokoji naučia mnohým potrebným vedomostiam a zručnostiam. Sú tam pedagógovia, ktorí poznajú špecifiká detí s poruchou sluchu a vedia využiť rôzne spôsoby na ich rozvoj
 • lepšia vybavenosť špecifickými vyučovacími pomôckami s možnosťou využívať aj ďalšie formy komunikácie a metód vzdelávania
 • rovnakí kamaráti s "uškami”, žiaci sú rovnocenní - dieťa ľahšie zapadne do kolektívu a nájde si kamarátov
 • pozitívne vzory pedagógov so stratou sluchu, ktorí pracujú v týchto podmienkach
 • ak má dieťa väčšie problémy s hovorením, takéto školy majú pomôcky a prostriedky ako im dopomôcť k funkčnej komunikácii a možnostiam ich rozvoja
Nevýhody
 • menej skúseností na komunikáciu v bežných situáciách s počujúcimi deťmi
 • ak je dieťa veľmi urozprávané, neovláda posunky a väčšinu dňa preferuje komunikáciu rečou, ovláda už základné vedomosti na školu -  mohlo by byť toto tempo na neho málo podnetné
 • vytrhnutie z domáceho prostredia v prípade nutnosti umiestniť dieťa na internát, môžu sa narušiť citové väzby s rodinou 
 • problém stigmatizácie špeciálnych škôl – obava z negatívneho vplyvu posunkového jazyka
 • dieťa si uvedomuje odchýlku od normálnych detí
 • menej možností na získavanie skúseností s komunikáciou v bežných životných podmienkach
 • ak je dieťa v internátnych podmienkach, má všetko naplánované, je menej samostatné a zväčša nemá kamarátov v domácom prostredí
Výhody a nevýhody bežného inkluzívneho vzdelávania
 
Výhody
 • žiak zostáva v rodine a zvyčajne aj v mieste svojho bydliska, pozná bežný rodinný život
 • žiaci sú nútení komunikovať v bežných životných situáciách
 • prelínajú sa priateľstvá zo školy a zo susedstva
 • žiaci sa lepšie naučia orientovať v bežnej, počujúcej spoločnosti, prekonávanie každodenných podmienok, ktoré vyplývajú zo straty sluchu
 • viac možností po ukončení základného vzdelania
 • rozvoj samostatnosti a sebadôvery, akceptácia vlastného hendikepu
 
Nevýhody
 • nepripravené personálne, materiálne a finančné podmienky na bežných školách
 • žiak nemusí stíhať tempo s kolektívom, je preťažovaný, somatizovanie problémov
 • spoločne trávený čas žiak môže byť na okraji školského kolektívu
 • neexistuje kontakt na rovnako postihnutých, neexistuje v blízkosti dieťa s podobnými problémami
 • náznaky šikanovania, nemusí si nájsť kamarátov
 • neochota spolužiakov poskytnúť pomoc
 • nedostatočné vybavenie kompenzačnými pomôckami na základe menšej miery porozumenia
Viac o téme vzdelávania a zaradenia detí do základných škôl s poruchou sluchu sa dočítate aj v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 1 od strany 393
 

Komentáre (0)

Pridaj komentár