Otvorený list zdravotným poisťovniam od rodičov detí s poruchou sluchu

pred 8 rokmi

Vážení členovia a predsedovia predstavenstva zdravotných poisťovní v Slovenskej republike,

dovoľujeme si Vám v mene rodičov detí s poruchou sluchu zaslať tento otvorený list, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke OZ NepocujuceDieta.sk. V decembri budete mať v rukách možnosť, ako týmto deťom zvýšiť šance na to, aby mohli žiť, študovať a pracovať v počujúcej spoločnosti, so svojou počujúcou rodinou a priateľmi. Kategorizačná komisia MZ SR, bude prejednávať Požiadavku na zmenu kategorizácie a cenovú úpravu platieb zdravotných poisťovní za načúvacie prístroje a príslušenstvo pre deti s poruchou sluchu a zrušenie množstevného limitu na predpis individuálnych ušných koncoviek, ktorú sme podali v máji 2015 a podpísalo sa pod ňu vyše 1300 signatárov z radov odbornej a laickej verejnosti. Nájdete ju aj v prílohe tohto emailu.

Rozumieme závažnosti a náročnosti rozhodovania Kategorizačnej komisie MZ SR, a radi by sme Vám sprostredkovali pohľad rodičov týchto detí, ktorý je rovnako dôležitý ako pohľad lekárov alebo odborníkov, ktorí dohliadajú na finančnú zodpovednosť našej krajiny.

Deti s poruchou sluchu sa v 95% prípadov rodia počujúcim rodičom. Je preto len pochopiteľné, že prvoradým cieľom ich rodín je, aby sa naučili rozprávať. Ak sa im nepodarí osvojiť si hovorenú reč, budú odkázaní na posunkový jazyk – to znamená, že nebudú schopné komunikovať s počujúcim svetom, ale aj to, že pravdepodobne nebudú schopné čítať s porozumením. Slovenčina sa pre ne môže stať cudzím jazykom, ktorému nebudú ani v písanej forme nikdy úplne rozumieť.

Našťastie, dnešné moderné technológie a raná starostlivosť zvyšujú šance na osvojenie si hovorenej reči, ešte viac ako tomu bolo v minulosti. K tomu je potrebné, aby porucha sluchu bola skompenzovaná včas a najúčinnejšie, ako je to možné pri súčasnom stave vedy a techniky. Vďaka tomu sa zvýši množstvo sluchových a rečových vstupov, ktoré mozog dostáva a bude sa môcť rozvíjať rovnako alebo podobne, ako mozog počujúceho dieťaťa.

Kategorizačná komisia bude musieť v decembri nájsť odpoveď na otázku, čo v druhej dekáde dvadsiateho prvého storočia znamená skompenzovať sluch dieťaťa „najúčinnejšie, ako je to možné“. Na základe rozhovorov s viacerými slovenskými a zahraničnými odborníkmi a štúdia zahraničnej literatúry si dovolíme uviesť najdôležitejšie z parametrov, ktoré by mali načúvacie prístroje pre deti spĺňať:

  • Minimálne 8 kanálov – v súčasnosti sa na Slovensku predpisujú zvyčajne 3- alebo 4-kanálové načúvacie prístroje. Vyšší počet kanálov však deťom prináša lepšie porozumenie reči, ktoré je pre ne životne dôležité. Hovoria o tom aj Yund a Buckles, ktorí realizovali štúdiu s cieľom definovať vplyv počtu kanálov na schopnosť rozoznávania reči. Výsledky ich štúdie hovoria jasnou rečou - „rozoznávanie reči sa jednoznačne zlepšilo so zvýšením počtu kanálov zo 4 na 8“. 1
  • Funkcia presunu vysokofrekvenčného spektra do počuteľnej oblasti (vysokofrekvenčná lineárna transpozícia alebo vysokofrekvenčná nelineárna kompresia) – následkom vysokofrekvenčných strát sluchu a technických limitácií načúvacích prístrojov už aj niektoré deti so strednou stratou sluchu majú problém vnímať vysokofrekvenčné spoluhlásky, ako sú napríklad / f /, / t /, / s /, / š /, / z / a zamieňajú si aj niektoré samohlásky. Presunutie týchto vysokých frekvencií do počuteľnej oblasti zvyšuje porozumenie reči a šance detí na osvojenie si reči. 2
  • Pediatrický prístup nastavenia načúvacích prístrojov, ktorý zohľadňuje vek dieťaťa a zvyškový objem zvukovodu, ktorý výrazne ovplyvní výsledný akustický tlak.
  • A ďalšie funkcie ako sú multi-kanálová širokopásmová kompresia, manažér spätnej väzby, automatické zvýraznenie reči na pozadí hluku, audio vstup pre FM systémy a podobne.

Vyššie uvedené požiadavky vyplývajú z vedeckých výskumov a je nutné povedať, že v porovnaní s možnosťami dnes na trhu dostupných načúvacích prístrojov (napr. 48 kanálov a plejáda pokročilých funkcií) sú stále pomerne skromné. Preto tieto požiadavky považujeme nie len za účinné, ale aj finančne zodpovedné a efektívne.

Slovenské deti dnes takéto načúvacie prístroje nedostávajú. Jedným z dôvodov je, že načúvacie prístroje, ktoré uvedené požiadavky spĺňajú, nie je možné uhradiť zo súčasnej platby zdravotných poisťovní, ktorá sa pohybuje na úrovni 190 €. Z analýzy načúvacích prístrojov (zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok), ktorú sme urobili v máji 2015, vyplýva, že najlacnejší načúvací prístroj, ktorý vyššie uvedené požiadavky spĺňa je Widex Clear 330. Jeho cena je 541,62 €.

Ak teda chceme, a verím, že v tomto sa všetky zúčastnené strany zhodneme, aby slovenské deti mali poruchu sluchu skompenzovanú najúčinnejšie ako je to možné, bude potrebné položiť si otázku, ako eliminovať vyše 350 € rozdiel medzi tým, čo tieto deti objektívne potrebujú a tým, čo je im dnes poskytované z verejného zdravotného poistenia.

Hoci pre deti s poruchou sluchu môže preklenutie tohto rozdielu znamenať veľké zlepšenie a vyššiu šancu pre lepšiu integráciu do počujúcej spoločnosti, z pohľadu finančnej záťaže štátneho rozpočtu nehovoríme o veľkých číslach. V jednom populačnom ročníku sa nachádza zhruba 200 detí s poruchou sluchu. V 18-tich populačných ročníkoch je to spolu 3 600 detí. Každé z nich má nárok na dva načúvacie prístroje každých 5 rokov, čo predstavuje 1 440 načúvacích prístrojov ročne. Ak by túto možnosť využili všetky deti a každých 5 rokov, preklenutie rozdielu 350 € by znamenalo zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o 504 000 € ročne. V porovnaní s úsporami na sociálnych dávkach a daňovými príjmami, ktoré tieto deti vytvoria ako dospelí občania, sa jedná o vysoko návratnú investíciu do ich budúcnosti a to aj z pohľadu štátneho rozpočtu. Nehovoriac o tom, že dostanú šancu prežiť život na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Okrem toho žiadame zrušiť množstvový limit na predpis individuálnych ušných koncoviek, keďže súčasný množstvový limit nereflektuje na reálnu frekvenciu potreby predpisu ušných koncoviek u malých detí a zaviesť platbu zdravotných poisťovní za FM príslušenstvo, ktoré tvorí integrálnu súčasť kompenzácie sluchu malých detí.

Spoliehame na všetkých členov Kategorizačnej komisie MZ SR, že sa im podarí v decembri nájsť najvhodnejšiu odpoveď na naše požiadavky, zo všetkých pohľadov. Verím, že Vy, rovnako ako aj Vaši kolegovia, rozumiete, prečo je to pre budúcnosť našich detí tak dôležité.

Srdečne Vám ďakujeme za prečítanie tohto listu. Sme Vám kedykoľvek k dispozícií na osobný rozhovor. Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese info@nepocujucedieta.sk alebo poštovej adrese OZ NepocujuceDieta.sk, Krasovského 13, 851 01  Bratislava.

S úctivým pozdravom,

Členovia skupiny pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu pri OZ NepocujuceDieta.sk:
Mgr. Silvia Hovorková, PhD.
MUDr. Tatiana Leitmann
František Majtán
Ľubica Majtánová
PaedDr. Martina Rzymanová
PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
Tatiana Švrčková

a ďalších 1 300 signatárov z radov odbornej a laickej verejnosti, ktorých zoznam prikladáme.

 

 

Zdroje:

Príjemcovia otvoreného listu:

Ing. Boris Masloviec, Člen predstavenstva, Union poisťovňa, a.s.
Ing. Peter Polakovič, Člen predstavenstva, Union poisťovňa, a.s.
Ing. Elena Májeková, Členka predstavenstva, Union poisťovňa, a.s.
Ing. Jozef Koma, PhD, Člen predstavenstva, Union poisťovňa, a.s.
Mgr. Michal Špaňár, MBA, Predseda predstavenstva, Union poisťovňa, a.s.
Ing. Antónia Borovková, Členka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ing. Miroslav Vaďura, MPH, Predseda predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
JUDr. Vieroslava Králičková, Členka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ing. Martin Kultan, Predseda predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
PharmDr. Monika Lainczová, Členka predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Ing. Mgr. Radomír Vereš, Člen predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
MUDr. Ivan Strnisko, Člen kategorizačnej komisie, Union poisťovňa, a.s.
MUDr. Jozef Hodek, Člen kategorizačnej komisie, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mgr. Edita Princová, Členka Kategorizačnej komisie, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Komentáre (0)

Pridaj komentár