Nezabudnite na zápis – od najbližšieho školského roka je škôlka pre 5 ročných povinná

pred rokom

 

Pokiaľ vaše dieťa dosiahne do 31. augusta 2021 vek päť rokov, máte povinnosť ho prihlásiť na predprimárne vzdelávanie od

1. septembra 2021. Pokiaľ dieťa už materskú školu navštevuje, bude v nej jednoducho pokračovať. Ak však zatiaľ do škôlky nechodilo, nezabudnite ho v tomto období prihlásiť. Táto povinnosť vám vyplýva zo zákona.

Ako zákonný zástupca dieťaťa predkladáte pri zápise spolu so žiadosťou do materskej školy aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie:

 • v „bežnej“ materskej škole, - v špeciálnej triede „bežnej“ materskej školy alebo
 • v materskej škole pre deti so ŠVVP.

Na predprimárne vzdelávanie môže byť dieťa prijaté k 1. septembru 2021, ale aj v priebehu školského roka.

O pravidlách prihlásenia dieťaťa s poruchou sluchu na predprimárne vzdelávanie sme sa rozprávali s  PaedDr. Martinou Rzymanovou z CŠPP Poprad.
 
Ako je to s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri prihlasovaní na predprimárne vzdelávanie?

Pokiaľ má vaše dieťa poruchu sluchu a z nej vyplývajúce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), potrebujete mať o tom potvrdenie vystavené zariadením výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP) zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR. Ku žiadosti o prijatie dieťaťa do škôlky potrebujete predložiť:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného CŠPP,
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z vyjadrenia CŠPP, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie dieťaťa so ŠVVP:

 • do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
 • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).

Akým spôsobom je možné podať žiadosť o zaradenie dieťaťa do povinného predprimárneho vzdelávania?

Svoju žiadosť môže zákonný zástupca podať:

 • osobne,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 


Ako to bude s takzvaným „odkladom povinnej školskej dochádzky“ u detí, ktoré v šiestom roku nedosiahnu tzv. školskú zrelosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
Pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“ sa už nebude používať. Podľa nového zákona sa bude volať „pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“. Ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými zástupcami. Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám.
Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského 17 zákona vždy predloženie:

 

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa.

 


Je možný následne ešte tzv. druhý odklad povinnej školskej dochádzky?

Už nie. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
Viac sa dozviete na stránkach Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/


O dieťati s poruchou sluchu v predškolskom veku, v materskej škole a o školskej zrelosti dieťaťa s poruchou sluchu, nájdete viac aj v 2. časti knihy Máme dieťa s poruchou sluchu,  v kapitolách 14., 15. a 16. 

 
O školskej zrelosti dieťaťa s poruchou sluchu sa dozviete aj v zázname webinára „Školská zrelosť u detí s poruchou sluchu a výber školy 03/2021“, ktorý pripravilo OZ Infosluch:

Komentáre (0)

Pridaj komentár