Dve načúvatka alebo jedno? Prečo je dôležité, aby vaše dieťa počulo z oboch strán

pred 5 rokmi
Je to čerstvé. Vášmu dieťatku zistili poruchu sluchu. Ako mu teraz pomôcť, aby mohlo plnohodnotne žiť, aj keď možno nebude naozaj dobre počuť? Potrebuje len jeden načúvací prístroj alebo rovno dva? Uvažovali ste už niekedy nad tým, aké dôležité je obojstranné počutie?
 
Predstavte si situáciu, keď dobre nevidíte. Pri zhoršení zraku si pomáhame okuliarmi so správnymi dioptriami. Bez nich len sotva uvidíme do diaľky alebo si niečo prečítame. Objekty a písmenká vidíme rozmazané a akosi podobne je to aj s naším sluchom. Nevieme
presne identifikovať hlasy a zvuky a nie celkom dokáže nachádzať meni nimi spojenie. 
 
Od momentu, keď prídete na to, že vaše dieťa nepočuje, dbajte o to, aby počulo obojstranne. Na korekciu sluchu u detí, ktoré majú problémy s počutím, slúžia načúvacie prístroje, kochleárny implantát alebo BAHA. Výber kompenzačných pomôcok závisí od typu a veľkosti straty sluchu na danom ušku. O tom, ktorá z nich je pre vaše dieťa vhodná, rozhodujú odborníci. Tejto téme sa na našom portáli Nepocujucedieta.sk budeme ešte určite podrobnejšie venovať.
 
Prečo je obojstranné počutie dôležité?
Ak počujeme iba jedným uchom, náš mozog má problém určiť, odkiaľ zvuk alebo hlas prichádza. Tým pádom je pre dieťa náročné nájsť predmet alebo človeka, ktorý sa k nemu prihovára. Má problém určiť jeho smer alebo odhadnúť vzdialenosť. Predstavte si napríklad, že po ceste ide autobus a vy chcete prejsť cez prechod. Ak dieťa dobre nepočuje na obe ušká, bude mať problém odhadnúť, ako ďaleko sa od neho nachádza dopravný prostriedok. Podobne je to aj so spoznávaním a porozumením zvukov v hluku, šume alebo vo väčších priestoroch.
 
Keď dieťa počuje z oboch strán
 vie určiť, odkiaľ zvuk prichádza
Ak dieťa počuje len z jednej strany, nevie, odkiaľ počuje zvuk alebo v akej vzdialenosti od neho je daný dopravný prostriedok, človek alebo predmet.
 
Priestorové počutie nám pomáha orientovať sa v priestore. Vďaka nemu dokážeme odhadnúť našu vzdialenosť od ľudí a vecí okolo nás. Vieme, či zvuk prichádza z pravej strany, zhora alebo z ulice. Takisto dokážeme rozlíšiť, či siréna zvonka patrí sanitke alebo hasičom. Pomáha nám určiť, či je daný predmet blízko alebo ďaleko. Na základe všetkých týchto informácií si dokážeme vyhodnotiť, či máme čas prejsť na prechode, kto sa k nám prihovára v miestnosti, ak sú v nej viacerí ľudia.
 
má lepšie výsledky v oblasti vývinu jazyka
Dieťa počúva v rôznych situáciách, či už na ihrisku, v škôlke alebo na piesku, vety, ktoré hovoria iní ľudia. Učí sa ich správne používať. Pri obojušnom počutí lepšie počuje výpovede a rozumie im.
 
Výskumy dokazujú, že deti, ktoré nosia korekciu sluchu obojstranne, dosahujú lepšie pokroky vo vývine jazyka. Nielen v oblasti porozumenia, ale aj v oblasti slovnej zásoby, výslovnosti a používania gramatiky. Lepšie počutie v hluku a v šume, ktoré je typické pre
detské kolektívy a ihriská, umožňuje dieťaťu zachytávať hlásky a slová, ktoré by s jedným kochleárnym implantátom alebo načúvatkom nepočulo alebo počulo iba nejasne. Ak dieťa nepočuje dobre v hlučnejšom prostredí, nezachytáva dostatok informácií od iných detí a dospelých. Nemá tak možnosť napodobňovať ich reč a učiť sa, akým spôsobom sa jazyk používa. Obojstranné počutie mu výrazne uľahčuje vnímanie jazyka a prispieva k jeho ľahšiemu osvojovaniu si prirodzenou cestou.
 
dokáže lepšie porozumieť reči
Vďaka obojstrannému počutiu, dieťa dokáže porozumieť reči. Ak na nás niekto hovorí zboku, naša hlava môže brániť pravému uchu, aby prijímalo zvuk z ľavej strany a naopak.
 
Ak stojíte napravo od dieťaťa, ktoré má dva načúvacie prístroje a hovoríte na neho, obe jeho uši zachytávajú vašu reč. Jeho pravé ucho ju však počuje silnejšie. Ľavému uchu bráni v zachytávaní zvukov hlavička dieťaťa. Ak má vaše dieťa s obojstrannou poruchou
sluchu iba jeden načúvací prístroj, napríklad vľavo a vy na neho hovoríte z pravej strany, kde ho nemá, je odkázané iba na tichšie zvuky. Dieťa je tak ochudobnené o veľké množstvo informácií v porovnaní s tým, čo by počulo, keby malo dva prístroje.
 
jednoduchšie sa učí
Vedeli ste, že pravou hemisférou vnímame melódiu a ľavá nám pomáha porozumieť slovám piesne? Spolupráca oboch hemisfér nám dáva možnosť naučiť sa pesničku.
 
Ideálne je, ak malé dieťa môže vnímať svet všetkými zmyslami: sluchom (oboma ušami), zrakom (oboma očami), vestibulárnym aparátom, hmatom a chuťou. Ak niektorý z nich chýba, napríklad nepočuje dobre, nedochádza k prepojeniu informácií. Preto je veľmi dôležité, aby sme dieťatku zabezpečili zvukovú stimuláciu v oboch hemisférach čím skôr, aby mohli spolupracovať pri spracovaní a porozumení zvukov čo najlepším spôsobom. Zvuky, ktoré počujeme, spracováva náš mozog oboma hemisférami. Niektoré zvukové podnety spracováva pravá a niektoré ľavá hemisféra. Pravá nám pomáha vyhodnocovať napríklad zvuky reči, hlásky, je zodpovedná za vnímanie hudby a melódie. Ľavá hemisféra spracováva napríklad fonologicko - sémantické poradie, časovú následnosť zvukov, vďaka čomu rozumieme reči.
 
je pozornejšie a menej sa unaví pri počúvaní
Počutie z oboch strán umožňuje dieťaťu lepšie sa sústrediť na to, čo počuje a je menej unavené.
 
Dieťa, ktoré počuje dobre z oboch strán, nemusí vynaložiť veľa námahy pri počúvaní a rýchlejšie porozumie. Unaví sa menej, ako keď počuje iba z jednej strany. Čím menej je unavené, tým dlhšie je schopné sa sústrediť na to, čo počúva. Mnohé deti s poruchou sluchu hovoria, že počúvanie v prostredí triedy, školy, v rozhovoroch viacerých ľudí alebo počúvanie učiteľa na hodine je pre nich namáhavé.
Rodičia detí, ktoré majú napríklad kochleárny implantát na oboch ušiach, uvádzajú, že ich deti sú po škole alebo škôlke menej unavené.
 
zažíva menej stresu
Počutie oboma ušami pomáha dosiahnuť lepší životný komfort a zvládanie bežných situácií.
 
Ak sa pri počúvaní musíme priveľmi sústrediť na to, aby sme zachytili hlavnú podstatu toho, čo počujeme, môže to byť veľmi stresujúce. Ak sa dieťa nevie zapojiť do rozhovoru alebo nám nerozumie, môže zažívať nepríjemné pocity. Ak sa nemusí priveľmi sústrediť na to, čo a ako počuje, môže svoju pozornosť venovať príjemnejším veciam.
 
Zhrňme si to ešte raz
Ak je sluchový nerv dlhodobo nestimulovaný, postupne prestáva byť funkčný a je ťažké ho znova začať využívať. Aj preto je odmalička dôležité korigovať sluch vášho dieťatka a postarať sa o to, aby obojstranne počulo. Jeho ušká tak dokážu lepšie potláčať šumy v hlučnom prostredí, jednoduchšie lokalizovať zvuky, ľahšie určiť zdroj zvuku a lepšie porozumieť reči. To všetko prospieva k tomu, že sa vaše dieťa bude môcť viac sústrediť na to, čo počuje a jednoduchšie sa integruje do sveta počujúcich.
 
Deti, ktoré počujú len z jednej strany:
  • môžu horšie rozumieť reči učiteľov a spolužiakov v triede
  • horšie spoznávajú, kto sa k nim prihovára alebo čo vydáva zvuk
  • nevedia sa orientovať v prostredí, dostáva sa k nim menej informácií na ihrisku, cez prestávku alebo v hlučnejšom prostredí
  • môžu horšie rozumieť reči druhých ľudí vo väčších priestoroch
  • musia vynakladať viac úsilia na sústredenie, aby porozumeli, čo ich po celom dni v materskej škôlke alebo v škole unavuje
Ak si predsa len nie ste istí, čo vaše dieťa počuje, žiadajte čím skôr o audiometrické vyšetrenie s nasadenými načúvacími prístrojmi.
 
Viac informácií na túto tému nájdete aj od našich odborníčiek v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 1 na strane 24 a od strany 223 až po 228.
 

Komentáre (0)

Pridaj komentár