Prečo je dobré zachytiť poruchu sluchu včas?

pred 5 rokmi
Vďaka novorodeneckému skríningu sluchu sa na Slovensku výrazne znížil počet detí, u ktorých by sa na poruchu sluchu prišlo až vo vyššom veku. Napriek tomu sa stáva, že hoci dieťa kedysi vyhovelo skríningu, neskôr sa u neho porucha sluchu objaví.
 
Existuje veľa rôznych príčin sluchového postihnutia u detí. Niekedy môže ísť napríklad aj o genetické poruchy sluchu, ktoré nie sú pri narodení dieťaťa prítomné a tak začne strácať sluch až vo vyššom veku. Dôvodom sluchového hendikepu môže byť aj úraz, poškodenie vláskových buniek v kochlei alebo sluchového nervu z ťažkej infekcie a liečby sluch poškodzujúcimi liekmi, prípadne rôzne iné ochorenia. Viac sa o príčinách môžete dočítať aj v prvej časti knihy Máme dieťa s poruchou sluchu.
 
Nie vždy prídeme na to, že dieťatko nepočuje
Vo všeobecnosti platí, že čím je porucha sluchu ťažšia, tým skôr sa na ňu dá prísť. Ľahšia porucha sluchu však rodičom a niekedy aj pediatrom dlhšie uniká. V prvých týždňoch života dieťa nemusí reagovať na všetky veľmi tiché zvuky. Čím je ale staršie, tým je väčšia šanca, že svoju sluchovú pozornosť zacieli aj na veľmi tiché zvuky. Uvedomí si ich v mozgu a reaguje na nich.
Neviditeľné postihnutie
Pokiaľ dieťa nepočuje a nevieme o tom, môže neraz zažívať frustráciu, zmätok alebo sa cíti zahanbene. Bežné veci ako rozhovor s rodičmi, hra s priateľmi, telefonovanie alebo sledovanie televízie mu spôsobujú problémy, v dôsledku čoho sa pomaly sťahuje do seba. Porucha sluchu je nepríjemná aj v tom, že ide o neviditeľné postihnutie. Pokiaľ sa nám ju nepodarí podchytiť včas a dieťa nenosí pravidelne načúvacie prístroje alebo kochleárny implantát, dôsledky sú na jeho život výrazné.
 
Výskumy na druhej strane ukazujú, že deti, ktoré začali nosiť načúvacie prístroje do 6. mesiaca a následne absolvovali skorú ranú intervenciu, na tom môžu byť s vývinom podobne ako počujúce deti. Samozrejme, nie všetky deti môžu mať kompenzovanú stratu sluchu do pol roka, pretože je to napríklad technicky nemožné pre veľmi úzky zvukovod a treba počkať.
Vždy sa dá pomôcť
Ak ste rodičom dieťaťa s ťažkou poruchou sluchu, ktoré dostalo vhodnú kompenzáciu sluchu až v neskoršom veku ako dvojročné alebo štvorročné, nezúfajte. Pravidelným nosením prístrojov alebo kochleárneho implantátu mu stále môžete pomôcť.
 
Okrem lekárov však budete potrebovať aj intenzívnu pomoc odborníkov ako špeciálneho pedagóga a logopéda, aby vás postupne učili, ako stimulovať sluchový a rečový vývin vášho dieťaťa. Spolupráca s odborníkmi je skvelá aj v tom, že vás môžu pripraviť na nástup do škôlky alebo školy a zodpovedať vám postupne ďalšie dôležité otázky.
 
Vaše deti môžu mať dobrý život aj s poruchou sluchu
Dobrá správa je, že aj medzi deťmi, u ktorých sa zistila porucha sluchu neskôr, je veľmi veľa šikovných detí, ktoré sa vedia začleniť do počujúcej alebo nepočujúcej komunity. Z mnohých vyrastajú dospelí, ktorí si neskôr založia rodinu a žijú spokojný život. S kvalitnou kompenzáciou sluchu a s vašou intenzívnou pomocou a starostlivosťou je možné vplyv dôsledkov poruchy sluchu minimalizovať alebo aspoň podstatne znížiť. Faktom je, že čím neskôr sa tak udeje, tým ťažšie to ide.
 
Pozrime sa však aj na to, aké dôsledky môže mať nepodchytená porucha sluchu u detí
 
Jazykové dôsledky
U dieťaťa sa prejaví neskorený vývin reči a jazyka, má menšiu slovnú zásobu, môže si zamieňať podobné slová a nesprávne používa gramatiku (dochádza k chybnému skloňovaniu, časovaniu, skladaniu slov vo vete). Typická je zmenená výška a sila hlasu, narušené tempo reči a ťažkosti s výslovnosťou. Jeho reč je málo zrozumiteľná.
 
Dôsledky v škole a vo vzdelávaní
Môže mať znížený prísun k informáciám, narušenú pamäť a schopnosť rýchlo zvládať nové úlohy. Dieťa nerozumie zadaniam, je potrebné mu informácie opakovať, nastávajú problémy s pozornosťou. Má ťažkosti s hláskovaním a s porozumením čítaného textu.
 
Emocionálne dôsledky
Dieťa sa necíti dobre. Býva unavené a vyčerpané. Prichádzajú pocity zahanbenia a viny. Cíti negativizmus, hnevá sa, môže dôjsť k depresii. Je nedôverčivé, nadmerne sebakritické a neisté, pretože sa bojí a je frustrované.
 
Sociálne dôsledky
Môže sa začať vyhýbať rovesníkom a ľuďom, cítiť sa osamelo, nastávajú problémy v komunikácii s rodinou a má zníženú schopnosť zachytiť zvuky z vonkajšieho prostredia, ktoré sú dôležité pri rozoznávaní nebezpečia ako je napríklad trúbenie auta, poplach a pod.
V dospelosti mu nekompenzovaná strata sluchu môže spôsobiť obmedzenú možnosť uplatniť sa na trhu práce.
 
Viac o príznakoch a dôsledkoch poruchy sluchu čítajte v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu od strany 26
 

Komentáre (0)

Pridaj komentár