Sociálna podpora pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu

pred 2 rokmi
prieskume skúseností rodičov detí s poruchou sluchu v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorý v roku 2020 realizovalo OZ Nepočujúce dieťa na skupine 265 respondentov sa ukázalo, že starostlivosť o dieťa s poruchou sluchu predstavuje značnú záťaž pre rodinný rozpočet. Na otázku, ako rodiny hodnotia finančnú náročnosť využívania načúvacích prístrojov, odpovedalo až 81,9% respondentov, že ju vnímajú ako zaťažujúcu až veľmi zaťažujúcu. V rovnakom duchu odpovedali aj rodiny, ktorých dieťa používa kochleárny implantát, kedy až v 74,5% odpovediach zaznelo, že náklady spojené s používaním kochleárneho implantátu vnímajú za zaťažujúce alebo príliš zaťažujúce pre rodinný rozpočet.

Po vyhodnotení odpovedí prieskumu odborníci konštatujú, že na odstránenie tejto formy diskriminácie rodín s dieťaťom s poruchou sluchu by bolo potrebné dané náklady kompenzovať primeranými úhradami, alebo istou formou systematickej podpory.

Aj napriek tomu, že aktuálny stav nie je ideálny, existujú nástroje, ktoré majú za cieľ čiastočne zmierniť záťaž na rodinný rozpočet, ktorá prichádza pri poruche sluchu dieťaťa. Chceli by sme vám ich stručne predstaviť na nasledujúcich riadkoch.

Zdroj: iStockphoto

Začnime ale všeobecne. Existujú príspevky, na ktoré má zo zákona nárok rodič každého dieťaťa.

Sú v gescii MPSVaR SR a jedná sa o:

príspevok pri narodení dieťaťa,

príspevok na viac súčasne narodených detí,

prídavok na dieťa,

príplatok k prídavku na dieťa,

rodičovský príspevok

                  - na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku,

                  - alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

 príspevok na starostlivosť o dieťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo seriálu Špecialisti so Zuzanou Javorovou. Foto: TV Markíza Zdroj: iStockphoto

 
Potom existujú príspevky, o ktoré môžete požiadať v prípade, že máte zvýšené náklady na starostlivosť o svoje dieťa, ktoré vyplývajú z jeho ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že sa nejedná o príspevky, ktoré by boli nárokovateľné. Rodina ich nedostáva automaticky, ale každá žiadosť je posudzovaná individuálne. Predpokladom pre priznanie nároku na každú z dávok je:

1. posúdenie ťažkého zdravotného postihnutia lekárom,

2. posúdenie sociálnych dôsledkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia (či je žiadateľ na kompenzáciu odkázaný, či už nevlastní vhodnú pomôcku, alebo či mu nie je poskytovaná pomoc iným spôsobom),

3. posúdenie príjmu rodiny, ktorý nemôže presahovať stanovenú výšku (4-5 násobok životného minima na jednu osobu).

Na príspevky má dieťa nárok, pokiaľ má minimálne 50% miery funkčnej poruchy, ktorá sa pri poruchách sluchu stanovuje podľa škály Fowlera:

miera funkčnej poruchy 70 – 80% - vrodená obojstranná praktická hluchota u  detí alebo hluchota u  detí, ktorá sa vyskytla po rozvinutí reči, do skončenia prípravy na povolanie (vrátane nositeľov kochleárnych implantátov), podľa Fowlera viac ako 85 – 90%.

miera funkčnej poruchy 50 – 60% - obojstranná ťažká nedoslýchavosť u  detí a  dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou (aj u nositeľov kochleárnych implantátov) podľa Fowlera 80% a viac.

miera funkčnej poruchy 50% - obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí podľa Fowlera 55% a viac.

Mieru funkčnej poruchy dieťaťa stanovuje vo svojom posudku lekár. V prípade, že má dieťa aj ďalšie zdravotné problémy, je potrebné dať na posúdenie podklady od všetkých odborníkov ku všetkým zdravotným ťažkostiam. Miera funkčnej poruchy dieťaťa sa tak posúdi komplexne.

Žiadosť o posúdenie vášho nároku sa podáva na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Rovnakým posudkovým procesom je potrebné prejsť aj pri vybavovaní preukazu fyzickej osoby s ŤZP, prípadne preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Odporúčame požiadať o lekársky posudok aj so závermi k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby/dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu (ide o komplexný posudok). Získate tak záver, či pre vaše dieťa môžete požiadať o príspevky v niektorej oblasti (v prípade straty sluchu zväčša komunikácie) alebo nie. V  prípade, ak dieťa spĺňa podmienky, môžete hneď riešiť aj konkrétne kompenzačné pomôcky.


Peňažné príspevky, o ktoré sa môžete uchádzať JEDNORAZOVO:

1. peňažný príspevok na kúpu pomôcky,

2. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,

3. peňažný príspevok na úpravu pomôcky,

4. peňažný príspevok na opravu pomôcky,

5. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,

6. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,

7. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,

8. peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.


Peňažné príspevky, o ktoré sa môžete uchádzať OPAKOVANE:


1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

2. peňažný príspevok na prepravu,

3. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,

4. peňažný príspevok na opatrovanie.

 


Pokiaľ je vášmu dieťaťu vystavený preukaz ZŤP, alebo preukaz ZŤP/S, môžete si na ich základe uplatniť  nárok na rozličné zľavy a  výhody. Výhody a výšku zliav určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb (mestá, obce, kraje, prevádzkovatelia športových zariadení, mobilní operátori...). Odporúčame vám informovať sa na možné zľavy:

  • v lekárniach a v zdravotníckych zariadeniach (niektoré poskytujú zľavy),

  • na pošte  – zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu,

  • vstupné na kultúrne či športové podujatia,

  • pri mobilných operátoroch sú možné zľavy pri telefonovaní,

  • oslobodenie od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie,

  • niektoré nemocnice poskytujú zľavy pri parkovaní na základe preukazu ZŤP, ZŤP/S,

  • na príslušných miestnych či mestských úradoch sa spýtajte, či nie ste oslobodení od platenia miestnych daní, resp. ak vlastníte psa, či vám neodpustia daň, ktorá sa za zviera platí,

  • zľavy vo vlakovej, autobusovej doprave a v MHD. Aj pre vaše deti platia všetky zľavy, ktoré sú poskytnuté ostatným deťom, žiakom a študentom (treba si na to vybaviť príslušný preukaz).

 

V železničnej doprave sú zľavy (okrem vlakov zadarmo) u osôb s poruchou sluchu nasledovné: Držiteľ preukazu s červeným pruhom (ZŤP/S) má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni. Zľavy platia aj na vlaky Regiojet (60%) a IC a EC, tam závisia aj od iných parametrov.

V autobusovej doprave: väčšina dopravcov poskytuje zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú aj na sprievodcu (môže byť aj oslobodený od platby). Konkrétne podmienky a výšky zliav si určuje každý dopravca individuálne, to znamená, že sa môžu líšiť v rámci jednotlivých VÚC, preto si treba tieto veci zistiť dopredu.

Rodič dieťaťa s preukazom ZŤP a ZŤP/S má taktiež nárok na ďalších 10 pracovných dní voľna, ak sprevádza svoje dieťa do špeciálnej školy, resp. zariadenia sociálnej starostlivosti (311/2001 Z. z. paragraf 141, odsek 2 písmeno C, bod 2).

Niektoré zľavy sú celoštátne platné, ale viaceré závisia od konkrétnej obce, mesta, kraja, môžu sa od seba, aj dosť zásadne líšiť.  Je dôležité si vopred overiť, ako to funguje v konkrétnom meste, okrese, na podujatí. Niektoré zľavy môžu byť podmienené okrem preukazu ZŤP aj niečím iným (vlastníctvo bytu, mobilného telefónu atď.). Zásadou je:  na možné zľavy sa všade aktívne pýtať.


Pokiaľ by ste chceli získať podrobnejšie informácie o formách podpory rodín s dieťaťom s poruchou sluchu, dočítate sa ich v 15. kapitole knihy Máme dieťa s poruchou sluchu 1, SOCIÁLNA PODPORA RODÍN S DIEŤAŤOM S PORUCHOU SLUCHU.

Na záver ešte náš tip:

O aké príspevky sa môžete uchádzať na základe poruchy sluchu vášho dieťaťa, si máte možnosť vypočítať pomocou aplikácie Sociálna kalkulačka, ktorú na svojich stránkach poskytuje Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Komentáre (0)

Pridaj komentár