OPÄŤ DÔLEŽITÉ - Potrebujeme Vašu pomoc - Podpora odbornej a laickej verejnosti listu rodičov

pred 6 rokmi

Vážení priatelia rodín s deťmi s poruchou sluchu, odborníci, ktorí pracujete s rodinami s deťmi s poruchou sluchu, odborníci, ktorí pracujete v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, dospelé osoby s poruchou sluchu a široká laická verejnosť,

obraciame sa na vás s prosbou, aby ste spolu s nami týmto otvoreným listom podporili otvorený list, ktorý pred niekoľkými dňami uverejnili rodiny s deťmi s poruchou sluchu a rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím.

Svoju podporu môžete vyjadriť vyplnením tohto formuláru.

Deti s poruchou sluchu nedostávajú potrebnú pomoc, čo môže mať vážny dopad na ich budúcnosť - či už zníženou schopnosťou naučiť sa rozprávať, alebo následnými možnosťami vzdelávania a kariérneho uplatnenia.

Potvrdzujeme, že stav ranej intervencie o rodiny s deťmi s poruchou sluchu a rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím na Slovensku je veľmi vážny a vyžaduje urýchlené riešenie a dofinancovanie. Po celom Slovensku chýbajú surdopédi, logopédi a ďalší odborníci, ktorí by mohli pravidelne, bezplatne a v mieste bydliska, pomáhať rodine s dieťaťom s poruchou sluchu fungovať
ako celok a rozvíjať potenciál svojho dieťaťa.

Fakty:

  • Finančné aj personálne zabezpečenie centier špeciálno-pedagogického poradenstva je v mnohých prípadoch tak obmedzené, že neumožňuje pravidelnú poradenskú prácu so všetkými rodinami, ktoré prejavia záujem o služby CŠPP. V závislosti od miesta bydliska, musia niektoré rodiny dochádzať za službami surdopéda alebo logopéda aj 2 hodiny. Terénna práca v rodine nie je ani zďaleka plne prefinancovaná, CŠPP si grantujú peniaze na terénnu službu samy.
  • Počet zazmluvnených klinických logopédov je na Slovensku veľmi nízky a neumožňuje mnohým rodinám s deťmi s poruchou sluchu alebo akýmkoľvek iným zdravotným postihnutím, aby dostali pravidelnú logopedickú starostlivosť.
  • Chýba komplexný a nadrezortný systém, ktorý by prepojil všetkých súčasných poskytovateľov služieb ranej intervencie (starostlivosti) v jednotlivých rezortoch tak, aby boli ich služby v konečnom dôsledku pre rodiny bezplatné, pravidelné, lokálne dostupné a kvalitné.

Plné znenie otvoreného listu za nás všetkých, ktorým nie je situácia rodín s dieťaťom s poruchou sluchu alebo akýmkoľvek iným dieťaťom so zdravotným postihnutím ľahostajná, nájdete pod týmto článkom v prílohe. V prílohe zároveň nájdete otvorený list za rodičov.

Srdečne ďakujeme za podporu otvoreného listu. Svoju podporu môžete vyjadriť vyplnením tohto formuláru.

Mgr. Silvia Hovorková, PhD., CŠPP Hrdličkova 17, 851 06 Bratislava,
PaedDr. Martina Rzymanová, CŠPP Poprad, Partizánska 2, 058 01 Poprad
a odborníci z projektu Mobilný pedagóg.

Komentáre (0)

Pridaj komentár