Podmienky používania portálu NepocujuceDieta.sk

Podmienky používania portálu NepocujuceDieta.sk

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálu NepocujuceDieta.sk je Občianske združenie NepocujuceDieta.sk, Krasovského 13, 851 01  Bratislava, IČO: 42416825, Registrované na ministerstve vnútra 18.02.2015 pod č. VVS/1-900/90-45578

 2. Účelom portálu je poskytnúť používateľom informácie o poruche sluchu a s ňou súvisiacich témach a zároveň umožňovať používateľom diskutovať, šíriť svoje názory, komunikovať prostredníctvom súkromných správ a vyhľadávať ostatných používateľov na mape.

Čl. 2 Obsah tvorený používateľmi

 1. Názory prezentované používateľmi nemôžu byť považované za názory prevádzkovateľa.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený po vlastnom uvážení odstrániť akékoľvek príspevky, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie, porušujú zásady konštruktívnej diskusie, uvádzajú ostatných používateľov do omylu alebo porušujú zákony Slovenskej republiky.

Čl. 3 Spracovanie osobných údajov

 1. Identifikácia prevádzkovateľa osobných údajov: Občianske združenie NepocujuceDieta.sk, Krasovského 13, 851 01  Bratislava, IČO: 42416825, Registrované na ministerstve vnútra 18.02.2015 pod č. VVS/1-900/90-45578. Kontakt na Prevádzkovateľa: info@nepocujucedieta.sk

 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

 3. Pri registrovaní do portálu prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ osobné údaje používateľa, ako dotknutej osoby na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z členstva dotknutej osoby na portáli prevádzkovateľa, ktorej zmluvnou stranou je používateľ ako dotknutá osoba, na základe žiadosti používateľa ako dotknutej osoby stať sa členom a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva na portáli, a to najmä pri pridávaní príspevkov, komentovaní textov a podobne. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: krstné meno, priezvisko, prezývka, e-mailová adresa, ďalšie dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa po dobu členstva na portáli. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov používateľa. Používateľ môže zrušiť svoje členstvo zaslaním e-mailu so žiadosťou o ukončenie svojho členstva na e-mailovú adresu: info@nepocujucedieta.sk.

 4. V prípade, že používateľ vyjadrí svoj súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o zmenách obsahu na portáli prevádzkovateľa zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácií, alebo na hlavnej stránke, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje používateľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko používateľ vyjadril súhlas so zasielaním aktuálnych informácií. V prípade, že si používateľ vyžiada zasielanie aktuálnych informácií označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú používateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa po dobu piatich rokov v prípade, ak používateľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov používateľa.

 5. V prípade, že používateľ vyjadrí svoj súhlas so zasielaním informačných newslettrov k aktuálnym témam zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácií, alebo na hlavnej stránke, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje používateľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko používateľ vyjadril súhlas so zasielaním informačných newslettrov k aktuálnym témam. V prípade, že si používateľ vyžiada zasielanie informačných newslettrov k aktuálnym témam označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú používateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa po dobu piatich rokov v prípade ak používateľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov používateľa.

 6. V prípade, že používateľ vyjadrí svoj súhlas so zobrazovaním a zverejňovaním osobných údajov seba ako dotknutej osoby a svojho dieťaťa ako dotknutej osoby a to aj prostredníctvom mapy používateľov a s používaním súkromných správ pri registrácií, alebo na hlavnej stránke, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko používateľ vyjadril súhlas so spracúvaním údajov, so zobrazovaním a zverejňovaním osobných údajov seba ako dotknutej osoby a svojho dieťaťa ako dotknutej osoby a to aj prostredníctvom mapy používateľov a s používaním súkromných správ. Používateľ si je vedomý, že súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelil sa týka aj osobitných kategórií osobných údajov vo vzťahu k jeho dieťaťu, pričom spracúvanie a zverejňovanie takýchto osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie účelu. V prípade, že používateľ vyjadrí svoj súhlas v súlade s vyššie uvedeným označením príslušného poľa, bude mu sprístupnený prístup do oddelenej časti portálu, ktorá slúži pre požívateľov na vzájomnú komunikáciu a vyhľadávanie. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu: krstné meno a priezvisko používateľa, jeho zdravotný stav (počujúci, nepočujúci, nedoslýchavý, užívateľ kochleárneho implantátu), jeho pohlavie, počet detí s poruchou sluchu, pre každé dieťa vek dieťaťa (mesiac a rok narodenia) a typ kompenzačnej pomôcky, ktorú dieťa používa, adresa v rozsahu mesto, okres, kraj krajina a aktuálne zobrazenie na mape, e-mailová adresa, pri odborníkoch aj: odbornosť, názov pracoviska, telefón, webstránka, pri firmách a inštitúciách aj: názov firmy, kontaktná osoba, telefón, webstránka, textový profil, obsah súkromných správ medzi dotknutými osobami bez ich zverejňovania, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa po dobu piatich rokov v prípade ak používateľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov používateľa.

 7. Používateľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý prevádzkovateľovi udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: info@nepocujucedieta.sk.

 8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, v zmysle týchto Podmienok používania portálu NepocujuceDieta.sk.

 9. Prevádzkovateľ týmto oznamuje používateľovi, že pri spracúvaní osobných údajov používateľa sa predpokladá, že osobné údaje používateľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: ui 42 spol. s r.o., Sibírska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35713003

 10. V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má používateľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR : právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má používateľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 11. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má používateľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

  V Bratislave, 25.5.2018