PaedDr. Mária Šišková

Kategórie:
Klinický logopéd
Stručný popis:
Ambulancia klinického logopéda
Adresa:
Námeatie SNP 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Detailný popis:

Pracovala som s nedoslýchavými deťmi v materskej škole jeden rok. Diagnostika, terapia a poradenstvo pri všetkých klinicko-logopedických diagnózach:
Diagnózy:

 • vývinová bezrečnosť: oneskorený vývin reči, vývinová jazyková porucha (predtým označovaná ako dysfázia), narušený vývin reči,
 • získaná orgánová bezrečnosť v dôsledku orgánového poškodenia mozgu: afázia,
 • získaná psychogénna bezrečnosť: mutizmus, elektívny mutizmus,
 • vývinová porucha artikulácie: dyslália, fonologická porucha,
 • vývinová porucha artikulácie vzniknutá v dôsledku funkčnej poruchy artikulačného aparátu: dysglosia - myofunkčná porucha,
 • vývinová porucha motorického plánovania reči: dyspraxia,
 • získaná porucha motorického plánovania reči v dôsledku orgánového poškodenia mozgu: apraxia,
 • vývinové narušenie grafickej stránky reči: dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia,
 • porucha grafickej stránky reči ako dôsledok poškodenie mozgu: alexia, agrafia, akalkúlia,
 • porucha článkovania reči ako dôsledok poškodenia mozgu: dyzartria, anartria,
 • komunikačno-kognitívne deficity pri demenciách,
 • narušenie plynulosti reči: zajakavosť, brblavosť,
 • narušenie zvuku reči: fufnavosť,
 • funkčné, orgánové alebo psychogénne poruchy hlasu : dysfónia, afónia,
 • poruchy kŕmenia u detí a poruchy prehĺtania u detí a dospelých: dysfágia,
 • symptomatické poruchy reči (poruchy reči, ktoré sú sprievodným príznakom pri iných dominujúcich ochoreniach a postihnutiach), napr.:
 • pri rázštepoch pery a podnebia: palatolália,
 • pri genetických syndrómoch, chromozómových odchýlkach (napr. Downov syndróm), metabolických ochoreniach, a. i.,
 • poruchy reči pri poruche sluchu kompenzovanou načúvacím aparátom alebo kochleárnym implantátom,
 • porucha motorickej realizácie reči pri detskej mozgovej obrne: vývinová dyzartria,
 • pervazívna vývinová porucha reči : autizmus.
Mapa: