Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

Kategórie:
Logopéd, Surdopéd, Psychológ, Fyzioterapeut
Stručný popis:
logopedická, surdopedická, psychologická, fyzioterapeutická služba
Adresa:
Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica
Internetová stránka:
Detailný popis:

Poskytujeme komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. Poskytujeme ambulantnú poradenskú činnosť pre deti / žiakov v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa / žiak navštevuje.


Mgr. Martina Eisnerová / špeciálny pedagóg-somatopéd
PaedDr. Elena Luptáková / špeciálny pedagóg-psychopéd
Mgr. Martina Šuleková / logopéd
Mgr. Valéria Vallová / špeciálny pedagóg-psychopéd
Mgr. Monika Jančaříková / psychológ
Mgr. Katarína Koudelová / špeciálny pedagóg-surdopéd
Mgr. Michaela Gajdošová /špeciálny pedagóg- tyflopéd
Lucia Rusková / diplomovaný fyzioterapeut"

Mapa: