prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Kategórie:
Škola, Vysoká škola, Kurzy
Stručný popis:
VŠ pedagóg so zameraním na ped. sluchovo postihnutých, lektor komunikácie osôb s poruchou sluchu
Adresa:
Semenárska 1/A, 851 10 Bratislava - Jarovce
Telefón:
Detailný popis:

-lektorovanie kurzov komunikácie osôb s poruchou sluchu pre rozličné skupiny osôb ( posunkový jazyk, prstová abeceda, pomocné artikulačné znaky)
-prednášková činnosť v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých - so zameraním na rozličné oblasti,
-publikačná činnosť v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých,
-analýzy v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých,
-príprava a realizácia odborných podujatí pre rozličné skupiny odborníkov zaoberajúcich sa problematikou PSP

Mapa: