Spojená škola internátna - CŠPP, ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, ŠMŠI

Kategórie:
Škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Psychológ, Špeciálny pedagóg, Logopéd
Stručný popis:
škola CŠPP - Lučenec
Adresa:
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
Detailný popis:

Spojená škola internátna poskytuje komplexné služby deťom a ich zákonným zástupcom - v CŠPP, v materskej škole a v základných školách pre deti so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Klientmi CŠPP sú najmä deti s žiaci so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou.

V Centre pracuje

  • psychológ,
  • špeciálny pedagóg,
  • špeciálny pedagóg - logopéd.

Psychológ realizuje diagnostické, rediagnostické vyšetrenia, terapie, preventívne aktivity, poradenstvo. Odborná činnosť špeciálneho pedagóga a špeciálneho pedagóga-logopéda je zameraná na diagnostiku, rediagnostiku, terapie, metodickú podporu, poradenstvo zákonným zástupcom, pedagógom, vypracovávanie podkladov pre IVVP v základnej škole. Špeciálny pedagóg sa zameriava najmä na oblasť porúch učenia, ktoré sa často vyskytujú súbežne s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj so sluchovým postihnutím. Doménou špeciálneho pedagóga-logopéda je reč - vývin reči, jej korekcia, rozvoj slovnej zásoby, rozvoj komunikačných schopností dieťaťa v spolupráci so zákonným zástupcom. Prirodzene sa teda sústredí skôr na raný, predškolský a mladší školský vek. Kontakt CŠPP: cspplc@centrum.sk, mailové kontakty na jednotlivých zamestnancov sú na webovej stránke Centra.
Špeciálnu MŠ navštevujú deti so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom a viacnásobne postihnuté deti. Základné školy poskytujú výchovu a vzdelávanie žiakom so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou podľa školských vzdelávacích programov, ktoré obsahujú predmety špeciálno-pedagogickej podpory (individuálna logopedická intervencia - obidve ZŠ, rytmicko-pohybová výchova, komunikačné zručnosti a slovenský posunkový jazyk - ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím).

Kontakt škola: zsisplc@pobox.sk

Mapa: